Kursa kods LauZ2038

Kredītpunkti 3

Agronomijas pamati I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā48

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Bērziņš

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studenti skaidro augsnes īpašības, tās minerālās un organiskās daļas raksturojumu, augsnes trūdvielu bilanci un augu barošanos, kā arī augsnes skābumu un minerālmēslu lietošanas pamatus. Iepazīstas ar laukkopības jēdzienu, to vietu agronomijā. Iepazīst augu dzīves faktorus un laukkopības pamatlikumus, jēdzienu par nezālēm un to kaitīgumu, augseku un kultūraugu maiņas pamatprincipiem, nosaka augsnes apstrādes uzdevumus un laukkopības sistēmas. Pamato augu aizsardzības nepieciešamību un pesticīdu iedalījumu. Iepazīst augkopības pamatus un laukaugu klasifikāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• zināšanas par augšņu noteikšanu, to organiskām vielām, augšņu pH, laukkopības pamatlikumiem, par augu dzīves faktoriem, nezālēm, to kaitīgumu; augseku pamatiem, augsnes apstrādes uzdevumiem, laukaugiem un to aizsardzību;
• prasmes noteikt trūdvielu bilanci, plānot augu mēslošanu un augsekas. Prot novērtēt kultūraugu maiņas un augsnes apstrādes nepieciešamību, spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus kultūraugu audzēšanā;
• kompetence analizēt augkopības nozari, pamatot augu maiņas, augsnes apstrādes, mēslošanas un nezāļu ierobežošanas nepieciešamību; sniegt konsultācijas par augu maiņas nozīmi saimniecību vadītājiem vai konsultantiem par zemkopības jautājumiem.

Kursa plāns

1 Augsnes sastāvs un īpašības 2 h
2 Latvijā izplatītāko augšņu tipu noteikšana 2 h
3 Augšņu agroķīmiskās īpašības 2h
4 Augsnes agrofizikālo īpašību noteikšana 2h
5 Augu dzīves faktori 2h
6 Nezāles un to kaitīgums 2h
7 Augu maiņa un augsekas 2h
8 Augsnes apstrāde 2h
9 Jēdziens par augu aizsardzību un tās pamatmetodes 2h
10 Jēdziens par augkopību un selekciju 2h
11 Kvieši, ziemas rudzi, mieži, auzas, tritikāle 2h
12 Cukurbietes, kartupeļi, to agrotehnika un novākšana 2h
13 Zirņi, vīķi, pupas 2h.
14 Pļavas un ganības 2h
15 Kultūraugu herbāriji, sēklas 2h
16 Laukkopības sistēmas 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Starpposmu kontroldarbi, ieskaites patstāvīgais darbs 24 h, eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. Rokasgrāmata. A. Ružas red. Jelgava: LLKC, 2001. 324 lpp.
2. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
3. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 235 lpp.
4. Turka I. Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne, 1996. 130 lpp.

Papildliteratūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp.
2. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. O. Nikodemus red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
3. Augsnes diagnostika un apraksts. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 335 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrmmā Lauksaimniecības tehnika.