Kursa kods LauZ2037

Kredītpunkti 1

Inženierdarba pamati

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par sistēmisko pieeju inženieruzdevumu risināšanā, pētīšanas metodēm un paņēmieniem, teorētisko un empīrisko pētījumu veikšanu, pētījumu rezultātu ieguves, apstrādes un novērtēšanas metodēm.
• Prasmes izvēlēties pētījuma tematu, izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi, meklēt un apstrādāt informāciju, izvēlēties piemērotu pētījumu metodiku un to realizēt, noformēt pētījuma pārskatu un to prezentēt.
• Kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, veikt ar specialitāti saistītas problēmas izpēti un dot savu risinājumu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba temata izvēle un uzdevuma formulēšana.
2 Kursa darba algoritma sastādīšana.
3 Kursa darba kā sistēmas shēmas izveide.
4 Kursa darba kalendārā plāna sastādīšana.
5 Informācijas meklēšana.
6 Informācijas apstrāde. Literatūras anotatīvais apraksts, UDK.
7 Alternatīvu ģenerēšana un darba hipotēzes izstrādāšana.
8 Konkrēto uzdevumu izvirzīšana un metodikas izstrāde.
9 Analītiskā apskata izstrādāšana.
10 Teorētiskie pētījumi. Modeļa izveide.
11 Eksperimentālie pētījumi.
12 Iegūto datu apstrāde.un rezultātu analīze.
13 Risinājuma efektivitātes novērtēšana, secinājumi un ieteikumi.
14 Pārskata noformēšana.
15 Dažādu prezentāciju analīze.
16 Kursa darba rezultātu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un prezentēts kursa darbs. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Lekcijas TF studentiem inženierdarba pamatos [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2011.] Pieejamas: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm 2. Garrison E. G. A history of engineering and technology: artfull methods. 2nd ed. Boca Raton [etc.]: CRC Press ltd., 2004. 348 p. 3. Holman J.P. Experimental methods for engineers. 6th edition. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 1994. 616 p.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp. 2. Prezentēšana: mācību līdzeklis [kompaktdisks]. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tehniskais eksperts” obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.