Kursa kods LauZ2036

Kredītpunkti 1

Inženierdarba pamati

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par sistēmisko pieeju inženieruzdevumu risināšanā, pētīšanas metodēm un paņēmieniem, teorētisko un empīrisko pētījumu veikšanu, pētījumu rezultātu ieguves, apstrādes un novērtēšanas metodēm;
• prasmes izvēlēties pētījuma tematu, izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi, meklēt un apstrādāt informāciju, izvēlēties piemērotu pētījumu metodiku un to realizēt, noformēt pētījuma pārskatu un to prezentēt;
• kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, veikt ar specialitāti saistītas problēmas izpēti un dot savu risinājumu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inženieris un inženierdarbs. Inženierdarba saturs.
2 Pētījumu temata izvēles kritēriji.
3 Sistēmas un to analīze inženierdarbā.
4 Pētniecības darbs kā sistēma.
5 Informācijas meklēšana.
6 Informācijas apstrāde.
7 Pētījumu uzdevuma formulēšana.
8 Darba hipotēze un darba virziena pamatošana.
9 Pētījumu metodikas izvēle.
10 Sistēmanalīze.
11 Modelis, tā definīcija un veidošanas nepieciešamība.
12 Empīriskās pētīšanas veidi.
13 Empīrisko pētījumu rezultātu formas.
14 Pētījumu rezultātu apstrāde.
15 Pētījumu efektivitāte un darba noslēgums.
16 Inženierdarba racionālas organizācijas pamatprasības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti četri kontroldarbi. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Lekcijas TF studentiem inženierdarba pamatos [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2011.] Pieejamas: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm 2. Garrison E. G. A history of engineering and technology: artfull methods. 2nd ed. Boca Raton [etc.]: CRC Press ltd., 2004. 348 p. 3. Holman J.P. Experimental methods for engineers. 6th edition. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 1994. 616 p.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp. 2. Prezentēšana: mācību līdzeklis [kompaktdisks]. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tehniskais eksperts” obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.