Kursa kods LauZ2036

Kredītpunkti 1

Inženierdarba pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne168810/03/2015Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp. 2. Prezentēšana: mācību līdzeklis [kompaktdisks]. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tehniskais eksperts” obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par sistēmisko pieeju inženieruzdevumu risināšanā, pētīšanas metodēm un paņēmieniem, teorētisko un empīrisko pētījumu veikšanu, pētījumu rezultātu ieguves, apstrādes un novērtēšanas metodēm;
• prasmes izvēlēties pētījuma tematu, izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi, meklēt un apstrādāt informāciju, izvēlēties piemērotu pētījumu metodiku un to realizēt, noformēt pētījuma pārskatu un to prezentēt;
• kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, veikt ar specialitāti saistītas problēmas izpēti un dot savu risinājumu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa plāns

1 Inženieris un inženierdarbs. Inženierdarba saturs.
2 Pētījumu temata izvēles kritēriji.
3 Sistēmas un to analīze inženierdarbā.
4 Pētniecības darbs kā sistēma.
5 Informācijas meklēšana.
6 Informācijas apstrāde.
7 Pētījumu uzdevuma formulēšana.
8 Darba hipotēze un darba virziena pamatošana.
9 Pētījumu metodikas izvēle.
10 Sistēmanalīze.
11 Modelis, tā definīcija un veidošanas nepieciešamība.
12 Empīriskās pētīšanas veidi.
13 Empīrisko pētījumu rezultātu formas.
14 Pētījumu rezultātu apstrāde.
15 Pētījumu efektivitāte un darba noslēgums.
16 Inženierdarba racionālas organizācijas pamatprasības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti četri kontroldarbi. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Lekcijas TF studentiem inženierdarba pamatos [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2011.] Pieejamas: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm 2. Garrison E. G. A history of engineering and technology: artfull methods. 2nd ed. Boca Raton [etc.]: CRC Press ltd., 2004. 348 p. 3. Holman J.P. Experimental methods for engineers. 6th edition. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 1994. 616 p.