Kursa kods LauZ2028

Kredītpunkti 3

Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātneLopkopība48212715/10/2014Agrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Elita Aplociņa

lauksaimniecības maģistrs

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

Piezīmes

Obligātais nozares teorētiskais pamatkurss otrā līmēna profesionālās augstākās izglītības programmai "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar dzīvnieku barības līdzekļu zootehniskās un ekonomiskās novērtēšanas aspektiem. Studenti iegūst zināšanas par barības vielu nozīmi dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā un veselības nodrošināšanā. Studenti apgūst barības devu optimizācijas principus dažādu sugu (piena un gaļas liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām, trušiem un putniem), vecuma, dzimuma un produktivitātes dzīvniekiem rentablas produkcijas, reprudukcijas un ilgmūžības nodrošināšanai.

Rezultāti

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par par barības līdzekļu un vielu nozīmi dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā un veselības nodrošināšanā;
• prasmes barības devu optimizācijā piena un gaļas liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām, trušiem un putniem;
• kompetence rentablas lopkopības produkcijas ražošanas nodrošināšanā.

Kursa plāns

1 Dzīvnieku ēdināšanas nozīme. Barības līdzekļu ķīmiskais sastāvs pēc Weende un van Soest’a analīžu shēmām.
2 Galveno barības vielu nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Barības vielu sagremojamības un enerģijas noteikšanas metodes
3 Galveno barības vielu nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Vielmaiņas aprēķināšana pēc N un C bilances.
4 Barības līdzekļi un to raksturojums. Zāles lopbarība. Barības līdzekļu enerģētiskā vērtība.
5 Barības līdzekļi un to raksturojums. Pilnvērtīgā barība. Jauno enerģijas vērtēšanas sistēmu attīstība, NEL aprēķināša.
6 Barības līdzekļu proteīna sastāva novērtēšana.
7 Barības līdzekļu novērtēšana pēc minerālvielu satura.
8 Slaucamo un cietstāvošo govju ēdināšanas pamatprincipi
9 Slaucamo govju ēdināšana. Barības devas sastādīšana slaucamām govīm.
10 Piena kvalitāti ietekmējošo faktoru analīze. Barības devas sastādīšana govju ganāmpulkam ar datorprogrammas palīdzību.
11 Teļu ēdināšana. Ēdināšanas shēmas sastādīšana teļiem līdz 6 mēn. vecumam
12 Gaļas liellopu ēdināšana. Barības devas sastādīšana gaļas liellopiem un zīdītājgovīm.
13 Cūku ēdināšana. Barības devas sastādīšanas principi grūsnām un zīdītājsivēnmātēm.
14 Cūku ēdināšana. Barības devu optimizēšana cūkām.
15 Zirgu ēdināšana. Barības devu sastādīšana aitām, kazām, zirgiem.
16 Putnu un trušu ēdināšana. Barības devu sastādīšana putniem, trušiem..

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma (kontroldarbu un seminaru referatu vertējums). Kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā.

Mācību pamatliteratūra

1. Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp.
2. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLU,1998. 102 lpp.
3. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki: LLKC, 2004. 364 lpp.
4. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 215 lpp.