Kursa kods LauZ2017

Kredītpunkti 3

Ģenētika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātneLopkopība48163216/11/2011Agrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daina Jonkus

Lauksaimniecības doktors

Piezīmes

Obligāts: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Veterinārmedicīna.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar iedzimtību un mainību dažādos pasaules organizācijas līmeņos - molekulārajā, šūnu, pazīmju, indivīdu un populāciju. Gūst ieskatu par gēnu darbību, tās regulācijas iespējām un mijiedarbību ar ārējo vidi. Studiju kurss sniedz zināšanas par kvantitatīvās ģenētikas principu pielietojumu lauksaimniecības dzīvnieku selekcijā.

Rezultāti

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūs zināšanas par ģenētiskās informācijas realizēšanos no paaudzes uz paaudzi. Zinās, kādi faktori var izmainīt iedzimtības informāciju un kā tas ietekmē dzīvnieku īpašības. Uzzinās par molekulāro marķieru izmantošanu ģenētiskā analīzē.
Kursa apguves rezultātā studenti iegūs prasmi izskaidrot ģenētiskos mehānismus molekulārajā, šūnu, pazīmju, indivīdu un populāciju līmeni, kā arī pamatot ģenētisko metožu izmantošanas iespējas lauksaimniecības dzīvnieku selekcijā.
Studenti būs kompetenti iegūtās zināšanas saistīt ar citām lauksaimniecības zinātnes apakšnozarēm un izmantot veterinārmedicīnas priekšmetu apguvē.

Kursa plāns

1 Iedzimtības un mainības būtība. Ģenētikas pētījumu objekts, metodes un pamatjēdzieni.
2 Iedzimtības citoloģiskie pamati. Hromosomas. Kariotips. Autosomas un dzimumhromosomas.
3 Iedzimtības molekulārie pamati. DNS struktūra, replikācija.
4 RNS biosintēze. Transkripcija.
5 Proteīnu biosintēze. Ģenētiskais kods. Translācija. Gēnu ekspresija.
6 Mendeliskā iedzimtība. Kvalitatīvo pazīmju iedzimšanas principi dzīvniekiem.
7 Gēnu mijiedarbība. Epistatiskie gēni.
8 Gēnu saistība un rekombinācija. Hromosomālās idzimtības teorijas pamattēzes.
9 Mutatīvā mainība. Mutāciju veidi. Gēnu, hromosomu un genomu mutācijas.
10 Dzimuma iedzimšana. Ar dzimumu saistīto pazīmju iedzimšana.
11 Lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās kontrole.
12 Populāciju ģenētiskā struktūra, tās izmaiņas ietekmējošie faktori.
13 Kvantitatīvu pazīmju iedzimšanas īpatnības. Polimērija.
14 Izlases ģenētiskie aspekti. Pazīmju iedzimstamība.
15 Dzīvnieku audzēšanas metožu ģenētiskais pamats.
16 Gēnu inženierija. Ģenētiski modificēti organismi. Klonēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums - ieteicams. Nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. Sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi praktiskajos darbos un lekcijās. Eksāmens - rakstisks.

Mācību pamatliteratūra

1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga: Zvaigzne, 1991. 396 lpp.
2. Бакай A. B., Қочиш И. И., Cкрипниченко Г.Г. Генетика. Москва: Koлoc, 2006. 448 c.
3. Nicholas F.W. Introduction to Veterinary Genetics. Oxford University Press, 1996. 317p.
4. Griffiths A.J.F., et al. Modern Genetic analysis. New York: W.H. Freeman and Company, 2000. 675. p.
5. Khatib H.(ed.) 2015. Molecular and Quantitative Animal Genetics. Wiley-Blackwell p. 336. ISBN 978-1-118-67740-7

6. Pierce B.A. 2003. Genetics: A Conceptual Approach. (1st ed.) W.H.Freeman&Company, 736 p.

Papildliteratūra

1. Madera S. Bioloģija 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 298 lpp.
2. Меркурьева Е. К. Абрамова

З. В. и др. Генетика. Москва: Агропромиздат, 1991. 444 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388.
2. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Herausgeber Forschungsinstitut fur die Biologie landwirtschaftliche Nuztiere (FBN), Dummerstorf. ISSN 0003-9438.
3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.