Kursa kods LauZ1026

Kredītpunkti 2

Inženiergrafika

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

LauZ4076 [GLAU4076] Tēlotāja ģeometrija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli. Iepazīt inženiergrafikas terminoloģiju. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kuri ir starptautiska grafiska valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā. Gūt izpratni par datorizētās projektēšanas jēdzienu un datorgrafikas pielietošanas iespējām inženierproblēmu risināšanā un procesa automatizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zināšanas - saprot modelēšanas pamatprincipus. Pārzina detaļu un kopsalikuma digitālo prototipu modelēšanas metodes izmantojot pamatpazīmes un standarta salāgojumu veidus. Zina detaļu un kopsalikuma modeļu rasējumu automātiskās izveidošanas iespējas. Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
2) Prasmes – prot SolidWorks programmatūrā modelēt detaļas ar vairākām pamatpazīmēm, veidot automātiskus detaļu skatus un griezumus un noformēt rasējumus atbilstoši LVS un ISO standartu prasībām. Darbojas ar standartizēto izstrādājumu bibliotēkas elementiem. Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
3) Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai. Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. – 2h
2. Programmatūras SolidWorks darba virsma un komandu menedžeri. – 2h
3. Skicēšanas instrumenti. Skices elementu rediģēšana. Parametriskie robežnosacījumi. – 2h
4. Detaļu modelēšana ar ekstrūzijas pazīmēm. – 2h
5. Detaļu modelēšana ar rotācijas ekstrūziju. – 2h
6. Detaļas ar mainīgu profilu modelēšana ar pazīmēm Sweep un Loft. – 2h
7. Čaulveida (Shell) detaļas modelēšana. – 2h
8. Kontroldarbs. Detaļas modeļa izveide. – 2h
9. Montāžas modelēšana kopsalikuma režīmā (Assembly). Salāgojumu veidi. – 2h
10. Dokumentācijas veidošana Drawing režīmā. Standarta skatu veidošana. Griezumu veidošana. Izmēru, pielaižu un virsmu negludumu izlikšana. – 2h
11. Lapas formāta rediģēšana. Rakstlaukums. Šablona faili. – 2h
12. Detaļu modelēšana specializētā režīmā: metinātās konstrukcijas (Weldments). – 2h
13. Detaļu modelēšana specializētā režīmā: lokšņu metāls (Sheet Metal). – 2h
14. Kopsalikuma rasējums. Pozīciju numuru izlikšana. Specifikācijas ģenerēšana. – 2h
15. Standartizēto izstrādājumu bibliotēka - tās pielietošana projektēšanā. – 2h
16. Kontroldarbs. Kopsalikuma modeļa izveide. – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi nokārtojis laboratorijas darbos uzdotos uzdevumus - un uzrakstījis 2 kontroldarbus.
Laboratorijas darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz teorētiskiem jautājumiem.
Pirmajā kontroldarbā veic detaļu modelēšanu, bet otrajā kopsalikuma modeļu montāžu. Teorētiskās zināšanas tiek novērtētas testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Salaidumu konstruēšana.
Detaļu ar vītni modeļu izstrāde.
Lietas detaļas modelēšana un rasējuma izstrāde.
Rotācijas detaļas modelēšana un rasējuma izstrāde.
Mehānisma modeļa un rasējuma izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja detaļas/kopsalikuma modelī nav pieļautas būtiskas kļūdas un vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi.
Augstu vērtējumu students saņem, ja laboratorijas un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un māk atbildēt uz jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Nulle I., Dobelis M. SolidWorks pamati. E-studiju metodiskie materiāli studiju kursiem „Mašīnu datorizētā projektēšana” un “Datorprojektēšana”. 2018. 129 lpp. un 9 video materiāli.
2. Tickoo S. SolidWorks 2015 for designers. Schererville: CADCIM Technologies, 2015. 1066 p.
3. Tran P. SOLIDWORKS 2016. Intermediate skills. Mission, KS : SDC Publications, 2016. 365 p. ISBN 9781630570163.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Tehniskais eksperts" obligātajā daļā.