Kursa kods LauZ1019

Kredītpunkti 1

Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātneLaukkopība168815/10/2014Agrobiotehnoloģijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aleksandrs Adamovičs

Lauksaimniecības doktors

Piezīmes

Obligātais nozares teorētiskais pamatkurss otrā līmēna profesionālās augstākās izglītības programmai "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Laukaugu un zālaugu morfoloģiskās pazīmes un bioekoloģiskās īpašības. Graudaugi, pākšaugi, bumbuļaugi, sakņaugi, eļļas augi un zālaugi. Laukaugu augšana un attīstība. Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas. Sējumu un ražas veidošanas likumsakarības, to regulēšanas iespējas. Augkopības produkcijas veidi, to izmantošanas iespējas pārtikai un lopbarībai. Produkcijas pirmapstrāde un uzglabāšana. Dzīvības procesu norise augkopības produkcijā, uzglabāšanas zudumi, samazināšanas iespējas. Augkopības produkcijas kvalitātes rādītāji. Kvalitātes ietekmēšanas iespējas laukaugu audzēšanas un uzglabāšanas laikā.

Rezultāti

• Zināšanas: par zālāju ražību ietekmējošiem agroekoloģiskiem faktiem, zālauguun tīruma kultūraugu morfoloģisko uzbūvi, agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanas agrotehnoloģiju, ražas kvalitāti.
• Prasmes: prot novērtēt zālaugu un tīruma kultūraugu ražību ietekmējošo faktoru lomu, pazīst stiebrzāļu un tauriņziežu dzimtas zālaugu sugas un tīruma kultūraugu, prot izvēlēties audzēšanas agrotehniku un zelmeņu veidošanas tehnologijas, sastādīt lopbarības ieguves tehnoloģiskos plānus.
• Kompetence: organizēt lopbarības ražošanu, ražas novākšanu, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotākus lopbarības augus, studēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām.

Kursa plāns

1 Zāles lopbarības veidi, to ķīmiskais sastāvs un enerģētiskā vērtība.
2 Izejvielu konveijers dažādu zāles lopbarības veidu sagatavošanai.
3 Tauriņziežu raksturojums.
4 Stiebrzāļu raksturojums.
5 Dabiskie zālāji, to uzlabošanas sistēmas.
6 Zālāju kaļkošana un mēslošana
7 Sēto pļavu un ganību ierīkošana.
8 Siena sagatavošanas tehnoloģijas. Rupjie barības līdzekļi,to vērtība
9 Skābsiena un skābbarības sagatavošanas tehnoloģijas.
10 Ziemāju audzēšanas tehnoloģijas, graudaugu kvalitātes rādītāji un izmantošanas iespējas lopbarībā.
11 Vasarāju audzēšanas tehnoloģija. Lopbarības graudaugu vērtība.
12 Bumbuļaugu audzēšanas tehnoloģija, vērtība
13 Eļļas augu audzēšana un izmantošanas iespējas lopbarībā. Kombinētā spēkbarība.
14 Zaļmasas augu audzēšana un izmantošanas iespējas lopbarībā.
15 Sakņaugu audzēšanas tenoloģija, to vērtība.
16 Dažādu lopbarības veidu un līdzekļu uzglabāšana, to sagatavošana pirms izēdināšanas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma (kontroldarbu un seminaru referatu vertējums).Kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā.

Mācību pamatliteratūra

1. Augkopība. A. Ružas redakcijā. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Geisler Gerhart. Pflanzenbau: ein Lehrbuch - Biologische Grundlagen u. Technik der Pflanzenproduktion. 2.neubearb. u.erv. Auf. Berlin; Hamburg: Parey, 1988. 530 s.
3. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 509 lpp.
4. Кормопроизводство. Иванов.А.Ф., Чурзин В.Н., Филин В.И. Москва: Колос, 1996. 400 c.

Papildliteratūra

1. Augkopība. Rokasgrāmata. A. Ružas red. Jelgava: [Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs], 2001, 324 lpp.
2. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms. L. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruża. Rīga: Zvaigzne, 1980. 325 lpp.
3. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne, 1982. 310 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kartupeļu audzēšana. N.Gustavsona red. Tulk. no zviedru val. Red. U.Miglavs. 1993. 20 lpp.
2. Krūklande M., Priekulis I. Zālaugu konservēšana hermetizētās glabātavās. Rīga: Avots, 1981. 164 lpp.
3. Tērauds V. Pļavas un ganības. Rīga: Zvaigzne, 1972. 311 lpp.