Kursa kods LauZ1019

Kredītpunkti 1

Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā16

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2014

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Kursa anotācija

Zālaugu audzēšana un izmantošanu zālājos ar mērķi apmierināt lauksaimniecības dzīvnieku fizioloģiskās vajadzības pēc kvalitatīvas barības pietiekamā daudzumā vasaras un ziemas periodos. Daudzgadīgo zālaugu bioloģiskās īpašības, to audzēšana, dažādu lopbarības veidu ražošanas tehnoloģiju izvēle lētas un kvalitatīvas lopbarības sagatavošanai, nekaitējot apkārtējai videi. Lopbarības gatavošanas veidu izvērtēšanai iekļautas augu ķīmiskā sastāva atšķirības un barotājvērtība. Viengadīgo laukaugu izmantošana lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par daudzgadīgo zālaugu un viengadīgo laukaugu saimnieciski bioloģiskajām īpašībām, kultūraugu izmantošanu kvalitatīvas lopbarības nodrošinājumam un zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijām.

Prasmes pazīt un raksturot zāles lopbarības sagatavošanai izmantojamo daudzgadīgo zālaugu sugas, sastādīt zālaugu maisījumus, izvēlēties apstākļiem piemērotāko lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju, izvērtēt viengadīgo laukaugu izmantošanas iespējas dzīvnieku ēdināšanai.


Studenti ir kompetenti novērtēt lopbarības kvalitāti un lopbarības gatavošanas tehnoloģiju atbilstību.

Kursa plāns

1 Zālāju raksturojums un nozīme lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanai.
2 Stiebrzāļu bioloģiskās īpašības.
3 Tauriņziežu bioloģiskās īpašības.
4 Zālaugu maisījuma sastādīšana.
5 Sēto zālāju ierīkošana un kopšana.
6 Ganību ierīkošana un kopšana.
7 Ganību teritorijas organizēšana, sadalīšana aplokos, ganīšanas plāna sastādīšana.
8 Seminārs: Studentu prezentācijas par ganību ierīkošanu dažādām dzīvnieku sugām.
9 Pārbaudes darbs par zālaugu īpašībām un ganību ierīkošanu.
10 Siena sagatavošanas tehnoloģija, kvalitāti ietekmējošie faktori.
11 Konservētas zāles sagatavošanas tehnoloģijas.
12 Fermentācijas procesa norise, skābbarības kvalitāti ietekmējošie faktori.
13 Labību un pākšaugu izmantošana lopbarībai.
14 Kukurūzas un sakņaugu izmantošana lopbarībai.

15 Pārbaudes darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma (kontroldarbu un seminaru referatu vertējums).Kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā.

Pamatliteratūra

1. Augkopība. A. Ružas redakcijā. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Geisler Gerhart. Pflanzenbau: ein Lehrbuch - Biologische Grundlagen u. Technik der Pflanzenproduktion. 2.neubearb. u.erv. Auf. Berlin; Hamburg: Parey, 1988. 530 s.
3. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 509 lpp.
4. Кормопроизводство. Иванов.А.Ф., Чурзин В.Н., Филин В.И. Москва: Колос, 1996. 400 c.

Papildliteratūra

1. Augkopība. Rokasgrāmata. A. Ružas red. Jelgava: [Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs], 2001, 324 lpp.
2. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms. L. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruża. Rīga: Zvaigzne, 1980. 325 lpp.
3. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne, 1982. 310 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kartupeļu audzēšana. N.Gustavsona red. Tulk. no zviedru val. Red. U.Miglavs. 1993. 20 lpp.
2. Krūklande M., Priekulis I. Zālaugu konservēšana hermetizētās glabātavās. Rīga: Avots, 1981. 164 lpp.
3. Tērauds V. Pļavas un ganības. Rīga: Zvaigzne, 1972. 311 lpp.

Piezīmes

Obligātais nozares teorētiskais pamatkurss otrā līmēna profesionālās augstākās izglītības programmai "Veterinārmedicīna".