Kursa kods LauZ1015

Kredītpunkti 2

Meža augsnes

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Kursa anotācija

Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes minerālā daļa. Augsnes organiskā daļa, humusa veidošanās. Augsnes ķīmiskais sastāvs un augsnes koloīdi. Augsnes reakcija un buferspēja. Augsnes šķīdums. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikāli-mehāniskās, hidrofizikālās un aerofizikālās īpašības. Augsnes kā grunts, tās nestspēja, ietekmējošie faktori. Augsnes ģenēze un klasifikācija. Automorfās, pushidromorfās un hidromorfās augsnes. Augsnes degradācija un iekultivēšana. Augsnes kartēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas un izpratni par ģeoloģijas pamatjautājumiem, augsnes veidošanos, svarīgākajām īpašībām, augšņu iedalījumu. Apgūst prasmes augšņu morfoloģiskā, fizikālā un ķīmiskā analīzē. Izstrādā iemaņas augsnes apstākļu novērtējumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Augsnes veidošanās vispārējā shēma. 1 lekcija un 2 laboratorijas darbi
2 Augsnes veidošanās faktori: cilmiezis. 1 lekcija
3 Ledāju ģeoloģiskā darbība. Latvijas augšņu cilmieži. 1 lekcija un 2 lab. d.
4 Minerāli. Ieži. 1 lekcija
5 Iežu dēdēšana. Augšņu mineraloģiskais sastāvs. 1 lekcija un 2 laboratorijas darbi
6 Augsnes veidošanās faktori: reljefs, klimats. 1 lekcija
7 Augsnes veidošanās faktori: bioloģiskais un antropogēnais faktori, laiks. 1 lekcija un 2 laboratorijas darbi
8 Augsnes granulometriskais sastāvs. Augsnes organiskā daļa. 1 lekcija
9 Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloidālās īpašības. 1 lekcija un 2 laboratorijas darbi
10 Augsnes fizikālās, hidrofizikālās īpašības. 1 lekcija
11 Augsnes aerofizikālās un termofizikālās īpašības. 1 lekcija un 2 laboratorijas darbi
12 Augsnes šķīdums un oksidēšanās - reducēšanās procesi augsnē. 1 lekcija
13 Augsnes ģenēze un evolūcija. 1 lekcija un 2 laboratorijas darbi
14 Augsnes klasifikācija. 1 lekcija
15 Augsnes auglība. Augsnes degradācija. 1 lekcija un 2 laboratorijas darbi
16 Augšņu kartēšana. Zemes vērtēšana. 1 lekcija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jākārto 3 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijā skartos jautājumus, laboratorijas darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūto materiālu, atbilstoši studiju priekšmeta programmas apjomam. Ieskaites kvalitatīvais novērtējums veidojas kā trīs kontroldarbu vidējais novērtējums (papildus var arī tikt ievērtēts studenta darbs semestrī un īso kontroldarbu-testu rezultāti). Studentam ir tiesības vienu reizi labot viena kontroldarba atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
3. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 327 lpp.
4. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.

Papildliteratūra

1. Mežals G. Meža augsnes zinātne. Rīga: Zvaigzne, 1980. 174 lpp.
2. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ģeomorfoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 210 lpp.
3. Ancāne I. Dabas ģeogrāfija: skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 335 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss Meža fakultātes Mežinženieru profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmā.