Kursa kods LauZ1002

Kredītpunkti 1

Praktiskā lauku saimniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā16

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Indra Eihvalde

Mg. agr.

Kursa anotācija

Nodarbību vieta SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība ,, Vecauce”.
SIA LLU MPS ,,Vecauce” vēsture un pašreizējais raksturojums, attīstības perspektīvas. Ražošanas resursi, to raksturojums. Augkopības, dārzkopības, lopkopības, biogāzes, kokapstrādes raksturojums. Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un uzglabāšana. Netradicionālās saimniekošanas formas. Saimniecības stratēģija, operatīvās finansu vadības modelis un realizācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultāta studenti iegūst:
• zināšanas par dažādu lauksaimniecības nozaru funkcionēšanu, savstarpējo saistību, ražošanas tehnoloģiskiem procesiem, lauksaimniecības vadību;
• prasmes saimnieciskās darbības plānošanā un saimniecības darbības organizācijā daudznozaru saimniecībā;
• kompetences strādājot grupā vai veicot darbu pastāvīgi, iegūto zināšanu sistematizācija un pārskata veidošana.

Kursa plāns

1. Zemkopības vēsture K.Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”
2. Iepazīšanās ar prakses vietu SIA LLU MPS “Vecauce”, saimniecības darbības virzieni,
3. Augkopības nozares raksturojums, analīze,
4. Dārzkopības nozares raksturojums, analīze,
5. Lopkopības nozares raksturojums, analīze,
6. Biogāzes ražotnes raksturojums,
7. Kokapstrāde un citas ražošanas nozares,
8. Mehanizācija, enerģētika, ražošanas ēkas un iekārtas,
9. Lauku tūrisms.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi izpildīta prakses programma, prakses atskaites iesniegšana un aizstāvēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses atskaites un prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite

Pamatliteratūra

1. SIA LLU MPS „Vecauce” – www.vecauce.lv
2. „Agro Tops”, žurnāls, Rīga;
3. „Saimnieks”, žurnāls, Rīga;
4. „Lopkopis”, žurnāls, Rīga;
5. Lekciju konspekti, kas krājas nodarbību laikā;
6. Stendu materiāli par SIA LLU MPS „Vecauce”.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss visu fakultāšu, visu specialitāšu pamatstudiju programmām 1. kursa 1. vai 2. semestrī (septembris – decembris, janvāris – maijs).