Kursa kods LauZ1002

Kredītpunkti 1

Praktiskā lauku saimniecība

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)168826/04/2011Dzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Lauksaimniecības doktors

author pētn.

Indra Eihvalde

Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops, žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem, Rīga, ISSN 1407 - 5164.
2. Saimnieks, Lauksaimniecības nozares komercžurnāls, Rīga, ISSN 1691 - 1598.

Piezīmes

Visās pamatstudiju programmās.

Kursa anotācija

SIA LLU MPS "Vecauce" vēsture un pašreizējais raksturojums, attīstības perspektīvas. Ražošanas resursi, to raksturojums. Augkopības, dārzkopības, lopkopības, biogāzes, kokapstrādes raksturojums. Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un uzglabāšana. Netradicionālās saimniekošanas formas. Saimniecības stratēģija, operatīvā finanšu vadība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par dažādu lauksaimniecības nozaru funkcionēšanu, savstarpējo saistību, ražošanas tehnoloģiskiem procesiem, lauksaimniecības vadību.
• prasmes saimnieciskās darbības plānošanā un saimniecības darbības organizācijā daudznozaru saimniecībā.
• kompetence strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, iegūto zināšanu sistematizācija un pārskata veidošana.

Kursa plāns

1 Latvijas zemkopības vēsture, Saimniecības vadība, Biogāze, Piensaimniecība
2 Gaļas liellopi, Tūrisms, Biškopība, Mehanizācija, Kokapstrāde, Graudu kalte
3 Dārzkopība, Pētījumi saimniecībā, Augkopība, Finanses un grāmatvedība, Ferma
4 Nodarbības tuvinātas specialitātei, Praktiskais darbs saimniecībā
5 Noslēguma seminārs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavota atskaite - prezentācija par "Praktisko lauku saimniecību", apgūts studiju kursa lekciju materiāls.