Kursa kods Ķīmi5005

Kredītpunkti 2

Dzeramais ūdens

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareAnalītiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.12.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis – dot studentiem vispārīgas zināšanas par dzeramā ūdens, kā pārtikas produkta, ražošanas prasībām, kvalitātes kontroles sistēmu, kā arī apgūt dažādu ūdens kvalitātes rādītāju praktisko noteikšanu, izmantojot ISO standarta metodikas. Studiju kursa uzdevumi: iepazīt dažādas metodes, kuras lieto dzeramā ūdens iegūšanai, kvalitātes kontroles sistēmu, ūdens paraugu ņemšanas tehniku, ūdens kvalitātes rādītāju praktiskās noteikšanas metodes un to normatīvās vērtības, saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt akadēmiskās kompetences - prast izvērtēt dažādas dzeramā ūdens analīzes metodes un to iegūtos rezultātus, balstoties uz teorētiskajām zināšanām un praktiskā darba iemaņām ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanā; profesionālās kompetences - pratīs patstāvīgi strādāt laboratorijā un izvērtēt dažādu ūdens paraugu īpašības, lietojamību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības, ūdeņu klasifikācija, ķīmiskie un bioķīmiskie raksturlielumi, ūdens pārtikā (L).
2 Dzeramais ūdens, tā ražošanas tehnoloģija no virszemes un pazemes ūdeņiem (L).
3 Kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma dzeramajam ūdenim (L, sem.).
4 .Dzeramā ūdens paraugu ņemšana (L).
5 Dzeramā ūdens paraugu ņemšana (L).
6 Sertificētās analīzes metodes, metožu validēšana, mērījumu kvalitātes nodrošināšana (L).
7 Makro un mikrokomponentu analīzes metodes (L, sem., kolok.).
8 Ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanas metodes (Sem.).
9 Ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanas metodes (Sem.).
10 Instrumentālo metožu pārskats ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanai (L, sem.).
11 Instrumentālo metožu pārskats ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanai (L, sem.).
12 Jaunākās tendences dzeramā ūdens kvalitātes raksturošanai (Sem., kolok.).
13 Jaunākās tendences dzeramā ūdens kvalitātes raksturošanai (Sem., kolok.).
14 Laboratorijas darbs (izvēle no laboratorijas darbu saraksta).
15 Laboratorijas darbs (izvēle no laboratorijas darbu saraksta).
16 Laboratorijas darbs (izvēle no laboratorijas darbu saraksta).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apgūšanas gaitā ir jāizstrādā 4 laboratorijas darbi, noformējot šo darbu protokolus, izvērtējot iegūtos rezultātus un izdarot attiecīgos secinājumus par lietotās noteikšanas metodes pareizību un precizitāti. Semināru nodarbībās jāapgūst mērījumu kvalitātes kontroles sistēma, jāizvērtē dažādu dzeramā ūdens fizikāli-ķīmisku, ķīmisko parametru noteikšanas metožu lietošanas iespējas kvantitatīvajā analīzē. Zināšanu pārbaudes formas: jānokārto 2 kolokviji. Gala vērtējumu veido: laboratorijas darbu kopējais vērtējums - 30%; nokārtoti kolokviji - 20%; aktivitāte semināru nodarbībās – 10%; gala pārbaudījums - rakstisks eksāmens – 40%.

Pamatliteratūra

1. Pastare S., Gigele R., Vīksna A. Dzeramais ūdens. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 200 lpp.
2. Spellmam F.R., Drinan J.E. The Drinking Water Handbook. 2nd Edition. CRC Press: Taylor & Francis Group, 2012. 388 p.
3. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga, 1998. 479 lpp.
4. Guidlines for Drinking-Water Quality. World Health Organization. Vol.1. Geneva, 2004.515 p.

Papildliteratūra

1. Kļaviņš M., Zicmanis A. Ūdeņu ķīmija. Rīga: LU, 1998. 190 lpp.
2. Kļaviņš M., Cimdiņš P.. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU, 2004. 208 lpp.
3. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 224 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Pārtikas aprites uzraudzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.02.1998. Stājas spēkā 20.03.2017. [Skatīts 5.12.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=47184
Par piesārņojumu: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 15.03.2001. Stājas spēkā 01.07.2001. [Skatīts 5.12.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=6075
Vides aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 02.11.2006.Stājas spēkā 29.11.2006. [Skatīts 5.12.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=147917
2. LR MK Noteikumi Nr.269 „Higiēnas prasības pārtikas apritē” nav spēkā, Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.nav spēkā
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti: MK noteikumi Nr. 118. [tiešsaiste]. Pieņemts 12.03.2002. Stājas spēkā 04.04.2002. [Skatīts 05.12.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=60829
3. Journal of Water Chemistry and Technology. ISSN: 1063-455X (print version)
ISSN: 1934-936X (electronic version). Pieejams: (http://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/journal/11962)

Piezīmes

Izvēles kurss kopīgās maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autors: Artūrs Vīksna, LU Ķīmijas fakultātes profesors.