Код курса Ķīmi5004

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций10

Kоличество часов семинаров и практических занятий2

æоличество лабораторных работ6

Количество часов самостоятельной работы студента102

Учебная литературa

1. V.Baltess. Pārtikas ķīmija. LU, Rīga, 1998. - 478 lpp.
2. S.Bidēns, A.M.Larsone, M.Ulsons. Ūdens kvalitātes noteikšana. Gēteborga-Rīga, Gēteborgas universitāte un LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs, 1997.
3. M.Kļaviņš, A.Zicmanis. Ūdeņu ķīmija. Rīga, LU, 1998.
4. J.Vaļinieks, M.Drille. Ūdens ķīmija un mikrobioloģija. Rīga: N.I.M.S. 2002, CD.

Дополнительная литература

1. G.Mežaraups. Ūdeņi un to ķīmiskā kontrole. Rīga, Mācību grāmata, 1995.