Kursa kods Ķīmi5004

Kredītpunkti 3

Dzeramais ūdens

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits2

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits102

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par ūdeni kā pārtikas būtisku sastāvdaļu. Kursā tiks pievērsta uzmanība dažādu ūdeņu fizikāli ķīmiskiem rādītājiem, atbilstoši izstrādātājiem LR MK noteikumiem un PVO rekomendācijām. Ūdens pārtikas produktu sagatavošanas prasības un kvalitātes kontroles sistēma analītiskajās laboratorijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ūdens fizikāli-ķīmiskās īpašības un ūdens klasifikācija.
2 Ūdens pārtikā un tā ķīmiskie un bioķīmiskie raksturlielumi.
3 Dzeramais ūdens, tā ražošanas tehnoloģija no virszemes un pazemes ūdeņiem.
4 Kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma dzeramam ūdenim.
5 Minerālūdeņi. Dažādu mineralizācijas pakāpes ūdeņi, ārstnieciskie minerālūdeņi.
6 LR MK prasības ūdens kvalitātes raksturošanai.
7 Ūdens paraugu ņemšanas tehnika analīzei, paraugu transportēšana, uzglabāšana.
8 Sertificētas analīžu metodes, metožu validēšana.
9 Makro- un mikro- komponentu analīzes metodes.
10 Gāzes un organiskie savienojumi pārtikas ūdeņos un to ķīmiskās analīzes.
11 Analītisko mērījumu kvalitātes kontrole laboratorijā - kontrolkartes, kvalitātes kontrolparaugi.
12 Starplaboratoriju prasmes pārbaudes pārtikas ūdeņiem.
13 ūdeņu pH, elektrovadītspēja, sāļainības, skābekļa elektroķīmiskā noteikšana.
14 Nātrija un kālija satura noteikšana.
15 Ķīmiskais un bioķīmiskais skābekļa patēriņš.
16 Spektrofotometriskās analīzes metodes. Dzelzs un sulfātjonu analīzes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. V.Baltess. Pārtikas ķīmija. LU, Rīga, 1998. - 478 lpp.
2. S.Bidēns, A.M.Larsone, M.Ulsons. Ūdens kvalitātes noteikšana. Gēteborga-Rīga, Gēteborgas universitāte un LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs, 1997.
3. M.Kļaviņš, A.Zicmanis. Ūdeņu ķīmija. Rīga, LU, 1998.
4. J.Vaļinieks, M.Drille. Ūdens ķīmija un mikrobioloģija. Rīga: N.I.M.S. 2002, CD.

Papildliteratūra

1. G.Mežaraups. Ūdeņi un to ķīmiskā kontrole. Rīga, Mācību grāmata, 1995.

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne izvēles daļā 1.semestrī.