Kursa kods Ķīmi3016

Kredītpunkti 2

Organiskā ķīmija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ĶīmijaBioorganiskā ķīmija32161612/10/2011Ķīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Morozovs

Ķīmijas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Piezīmes

Pilna laika, obligāts 2.līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterināmedicīna " studiju kurss.

Kursa anotācija

Studenti iegūs zināšanas, iemaņas un kompetenci par bioorganisko savienojumu (lipīdu, membrānu, vitamīnu, ogļhidrātu, aminoskābju, proteīnu, nukleotīdu, hēma un nukleoproteīnu) uzbūvi, ķīmiskajām īpašībām un to izmaiņām šūnas vai apkārtējās vides ietekmē, balstoties uz to reakciju mehānismiem molekulārā līmenī, kā arī par šo īpašību izmaiņu vielu savstarpējā mijiedarbībā, kas nepieciešamas bioķīmijas, mājdzīvnieku fizioloģijas, kā arī specializācijas kursu studijām.

Rezultāti

Veidos fundamentālo zināšanu bāzi bioķīmijas studijās un tālākajās veterinārijas studijās, piem., dzīvnieku fizioloģijā, farmakoloģijā, klīniskajā bioķīmijā un profesionālo zināšanu apguvē.
Organiskās ķīmijas kursa apguvē studentiem izveidosies prasmes pielietot teorētiskos uzskatus par bioorganisko savienojumu uzbūvi un kopīgajām ķīmiskajām īpašībām gan bioķīmijas apguvē, gan tālākajās veterinārmedicīnas studijās, gan profesionālo problēmu risināšanā, kā arī prasmes izvirzīt hipotēzes un to iespējamos risinājumus, balstoties uz empīriskiem datiem un jaunākajām teorētiskajām atziņām.
Studiju rezultātā studentiem izveidosies kompetence spēt iegūt, atlasīt, analizēt un apkopot informāciju par bioorganisko savienojumu radītajām problēmām dzīvniekam un apkārtējai videi un prognozēt ceļus un metodes to pārvarēšanai vai novēršanai, kā arī kompetenci izskaidrot bioķīmisko reakciju norisi molekulārā līmenī gan speciālistiem, gan klientiem.

Kursa plāns

1
2
3
4
5
6
7
8
9 Ievads bioorganisko savienojumu uzbūves un reaģētspējas teorētiskajos pamatos. Spirti, fenoli un amīni. Mājas darbs
10 Metabolīti. Karbonilgrupas reakcijas. Kontroldarbs savienojuma reakcijas iespējamības novērtēšana
11 Bioloģiski nozīmīgi heterocikliskie savienojumi. Karbonskābes un to atvasinājumi. Mājas darbs
12 Ogļhidrāti. Monosaharīdu ķīmiskās īpašības. Kontroldarbs nozīmīgāko metabolītu un heterociklisko savienojumu īpašības
13 Lipīdi. Dikarbonskābju un hidrosikarbonskābju īpašības. Mājas darbs
14 Aminoskābes un proteīni. Tauki un ziepes. Kontroldarbs lipīdu un ogļhidrātu īpašības
15 Nukleīnskābes. Ogļhidrāti. Mājas darbs
16 Citi bioloģiski nozīmīgi savienojumi. Olbaltumvielas. Aminoskābes, proteīni un mono- un poli-nukleotīdi. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens neorganiskā ķīmijā, nostrādāti 7.laboratorijas darbi, ieskaitīti 4.kontroldarbi, uzkrātā atzīme ne mazāka par 4.

Mācību pamatliteratūra

1. Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 208 lpp.
2. Opганическая химия: в вопросах и ответах. Под ред. Ивина Б.А. и Пиотровского Л.Б. Caнкт-Петербург: Наука, 2002. 510 c.
3. Vollhardt, K. P. C., Neil E. Schore. Organische Chemie. 4. Aufl. Weinheim: WILEY-VCH, 2005. 1542 S.
4. Dewick, P.M. Essentials of Organic Chemistry: for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry. Chichester; Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2006. 696 p.

Papildliteratūra

1. Klein, D.R. Organic Chemistry. 2-nd ed. Hoboken (N.J.): Wiley, 2008. 363 p.
2. Winter, A. Organische Chemie für Dummies. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 374 p.
3. Vollhardt K.P.C., Schore N.E. Organic chemistry. In: Structure and Function. 5th ed. New York: W.H.Freeman and company, New York, 2007, p.1254-1366 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. GEO: izzināt un saprast pasauli. Rīga: Izdevniecība Lilita Z. ISSN 1691-5046
3. Terra: saistoši par dabaszinātnēm un tehnoloģijām. Latvijas Universitāte. Rīga : Mācību literatūras apgāds Lielvārds. ISSN 1407-7191