Kursa kods Ķīmi3012

Kredītpunkti 1.50

Mājokļa uzturēšana

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareMateriālu ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Mājoklis kā sociokulturālā un garīgā līmeņa atspulgs. Mājokļa uzturēšana ietver mazgāšanu, tīrīšanu un kopšanu, saglabāšanu. Šo darbu pozitīvs rezultāts lielā mērā atkarīgs no pareizas izvēlētā līdzekļa, darbarīka, apstrādājamā materiāla vai iekārtas savstarpējas piemērotības. Telpu uzkopšana būs efektīva, ja tiks ievērots ekoloģisks, ekonomisks un racionāls darba organizācijas veids. Studiju kursā tiek akcentēta arī mājas vides nozīme cilvēkresursu atjaunošanā un pieredzes izmantošanas iespējas sadzīvē un karjerā. Iepazīstina ar tematu metodiskā darba organizēšanu skolā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par mājokļa uzturēšanas nepieciešamību un iespējām, tās racionālu un ekonomisku tīrīšanu un saglabāšanu.
• Prasme izvēlēties efektīvākos telpas uzturēšanas līdzekļus, darbarīkus un darba organizēšanas veidus.
• Kompetence – spēj rūpēties par sakoptu mājokļa vidi un ieinteresēt skolēnus turēt tīru un kārtīgu māju, apkārtējo vidi, spēj izvēlēties situācijai atbilstošus tīrīšanas līdzekļus, spēj organizēt Mājokļa kopšanas tematus atbilstoši valsts mācību priekšmetu Mājturība un tehnoloģijas standartam pamatizglītībā un Mājsaimniecības standartam vidējā izglītībā, izstrādāt mācību metodiskos materiālus

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mājokļa uzturēšanas izpratne tīras un sakārtotas dzīvesvides kontekstā
2 Mājoklis kā sociokultūrālā un garīgā līmeņa atspulgs
3 Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi. Tīrīšanas faktori
4 Tīrīšanas līdzekļu iedalījums.Tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem izvirzāmās prasības
5 Dabas un ekoloģiskie tīrīšanas līdzekļi
6 Tīrīšanas līdzekļu ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi. Aizsardzības pasākumi
7 Tīrīšanas un kopšanas darbarīki un piederum
8 Mājsaimniecībā izmantojamie materiāli - stikls, keramika, to kopšana
9 Mājsaimniecībā izmantojamie materiāli - plastmasa, koks, metāls, to kopšana
10 Telpu uzkopšanas darbi
11 Racionāli darba paņēmieni
12 Mājsaimniecības tehnikas tīrīšana un kopšana
13 Kontroldarbs, referāta aizstāvēšana
14 Tekstilizstrādājumu mazgāšana, tīrīšana un kopšana
15 Mācību metodikas aspekti skolā
16 Cilvēka darba rezultāts tīras un sakoptas vides uzturēšanā kā vērtība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas kontaktnodarbības (85%), izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi, pozitīvi novērtēts kontroldarbs, aizstāvēts referāts.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Brizga J. Zaļais ceļvedis: gudrai un videi draudzīgai izvēlei. Rīga: Zaļā brīvība, 2008. 256 lpp.
2. Casado M. Housekeeping management. New York etc.: Wiley, 2000. 290 p.
3. Kenta K. Modernās mājsaimniecības rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 1996. 192 lpp.
4. Стёпин Б. Д. Домашняя химия: химия в быту и на каждый день. Москва: Русское энциклопедическое товарищество, 2001. 287 с.

Papildliteratūra

1. Aulanko M. Cleaning field from the view point of professionals – tips to the future education // Rural Environment Education Personality: International Scientific Conference: Proceedings: Jelgava: LUA, 2003. 83-85 p .
2. Ozola V. Dabiskie līdzekļi mājas uzkopšanā // Mājas Konsultants Nr.6, 2006, jūn., 26 lpp.
3. Cielava Š. Ģenerālā tīrīšana // Mūsmājas Nr.4, 2008, apr., 14.-15 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

. Materials & Design. Online ISSN: 0261-3069. [tiešsaiste] [skatīts 12.06.2011.]. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30454/description#description
2. Technology in Society. Online ISSN: 0160-791X. [tiešsaiste] [skatīts 12.06.2011.]. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/384/description#description
3. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561Xv [tiešsaiste] [skatīts 12.06.2011.]. Pieejams: http://www.ifhe.org/47.html.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā pilna un nepilna laika studijās.