Kursa kods Ķīmi2020

Kredītpunkti 4

Neorganiskā un analītiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareAnalītiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā64

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā tiek aplūkota vielas uzbūve, neorganisko savienojumu klasifikācija, savienojumu ķīmiskās īpašības, kā arī pārtikas produktos esošie mikro un makroelementi, to īpašības. Līdztekus tiek apgūtas neorganisko savienojumu kvalitatīvās un kvantitatīvās noteikšanas metodes - titrimetrija, gravimetrija, optiskās un elektroķīmiskās metodes, iepazīstināti ar hromatogrāfiskām noteikšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem jautājumiem (1., 2., 3., 4. k.d.), pārtikas produktos esošajiem ķīmiskiem elementiem un to savienojumiem (5., 6. k.d.), kā arī to kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva dažādām pierādīšanas un noteikšanas metodēm.
Prasmes patstāvīgi veikt neorganiskās ķīmijas eksperimentus un izskaidrot tajos iegūtos rezultātus. Prasmes analizēt, salīdzināt, izvērtēt un izvēlēties piemērotākās metodes pārtikas produktu analīzēm, kā arī praktiski gatavot šķīdumus, strādāt ar spektrofotometriem un pH-metriem, veikt dažādas titrimetrijas un gravimetrijas analīzes - laboratorijas darbi.
Kompetence: spēja patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju, kā arī to izmantot, risinot ar pārtikas izejvielu un produktu ķīmisko sastāvu un to īpašībām un analīzēm saistītus jautājumus un problēmas praktiskā darbā – laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa plāns

1. Atomu uzbūve. Neorganisko savienojumu klasifikācija, to ķīmiskās īpašības. Lab.d. Skābju ķīmiskās īpašības. Patstāvīgais darbs.
2. Neorganisko savienojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā noteikšana. Lab. d. HCl kvantitatīva noteikšana. 1.kd.
3. Neorganiskās bāzes. Neorganiskie sāļi pārtikā. Lab.d. Bāzu ķīmiskās īpašības. Patstāvīgais darbs.
4. Elektrolītiskā disociācija. Jonu reakcijas. Lab.d. Jonu reakcijas. 2.k.d.
5. Sāļu hidrolīze. Šķīduma pH. Lab.d. Sāļu šķīdumu pH.
6. Šķīdumi, to koncentrāciju izteiksmes veidi. Lab.d. Šķīdumu gatavošana. Patstāvīgais darbs.
7. Kompleksie savienojumi. Lab.d. Kompleksie savienojumi. 3. k.d. Patstāvīgais darbs.
8. Oksidēšanās reducēšanās reakcijas. Lab.d. Oks.red. reakcijas. 4.kd.
9. Ūdens, ūdeņraža peroksīds. ūdens cietība. Lab.d. Pārejošās ūdens cietības noteikšana.
10. Makroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības. Lab.d. Elementu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas. Patstāvīgais darbs.
11. Mikroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības. Lab.d. Metālu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas. 5.k.d.
12. Mikroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības. Lab.d. Nemetālu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas.
13. Gravimetrija. Lab.d. Kristalizācijas ūdens satura noteikšana. Patstāvīgais darbs.
14. Optiskās analīzes metodes. Lab.d Bioaktīvu savienojumu pārtikā spektrofotometriska noteikšana. 6.k.d.
15. Optiskās analīzes metodes. Lab.d. Bioaktīvu savienojumu pārtikā spektrofotometriska noteikšana.
16. Hromatogrāfijas metodes. Iepazīšanās ar šķidruma hromatogrāfa darbību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 15 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītiem 6 kontroldarbiem. Kursa noslēgumā jānokārto eksāmens. Ja darbu vērtējuma vidējā atzīme ir 7 un augstāka, iespējams akumulējošais vērtējums. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• kontroldarbi 50% ;
• laboratorijas darbu protokoli 40%;
• patstāvīgie darbi 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Pamatliteratūra

1. Petrucci R.H., Herrig F.H., Madura J.D., Bissonnette C. General Chemistry. Toronto: Pearson Canada, 2017. 1325 lpp.
2. Jansons E. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati: mācību grāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 307 lpp.
3. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU; Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
4. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.

Papildliteratūra

1. Timberlake K.C. General, Organic and Biological Chemistry. Harlow: Pearson Education Limited, 2016. 937 p.
2. Inorganic Chemistry. Ed.: P.Atkins, T.Overton, J.Rourke, M.Weller, Fr.Armstrong. Oxford University Press, 2006. 822 p.
3. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Analītiskās ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem un vingrinājumiem. Jelgava: LLU, 2008. 87 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Analytical Chemistry ISSN: 1061-9348 (print) ISSN: 1608-3199 (online)
2. Journal of Natural Products ISSN: 0163-3864 (print) ISSN: 1520-6025 (online)

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" studiju plāna