Kursa kods Ķīmi2018

Kredītpunkti 4

Pārtikas organiskā ķīmija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ĶīmijaOrganiskā ķīmija64323221/03/2018Ķīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Viesturs Kreicbergs

Ķīmijas doktors

Papildliteratūra

1. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
2. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp.
3. Damodaran S., Parkin K., Fennema O.R. (ed.). Fennema's Food Chemistry. 4th ed. New York: CRC Press, 2007. 1160 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1 “Food Chemistry” (IF-3.9). ISSN: 0308-8146. Izdevējs “Elsevier” Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/food-chemistry
2. Food Quality and Preference ISSN: 0950-3293 Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/food-quality-and-preference

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" studentiem

Kursa anotācija

Pārtikas organiskās ķīmijas kursā apgūst savienojumu ar funkcionālajām grupām - spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu, amīnu, karbonskābju, hidroksiskābju un aminoskābju uzbūvi un īpašības. Raksturo pārtikas produktu pamatkomponentus - proteīnus, ogļhidrātus un lipīdus, kā arī nukleīnskābes un heterocikliskos savienojumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Padziļinātas zināšanas par pārtikas produktus veidojošo savienojumu uzbūvi un īpašībām, kā arī organisko savienojumu attīrīšanas metodēm.
• Prasmes patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas bioķīmijas kursā un citos ar specialitāti saistītajos studiju kursos. Bez tam, iegūtas prasmes noteikt un attīrīt atsevišķus organiskos savienojumus.
• Kompetence – spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par karbonskābēm, hidroksiskābēm, aminoskābēm, lipīdiem, ogļhidrātiem un proteīniem konkrētos pārtikas produktos.

Kursa plāns

1 Ievads- organiskie savienojumi pārtikā / Ievads laboratorijas darbos
2 Spirti, fenoli, aldehīdi, ketoni un amīni pārtikā / L.d. Spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu un amīnu īpašības
3 Karbonskābjes un esteri pārtikā un hidroksiskābju īpašības/ L.d. Karbonskābju un esteru īpašības / 1. Kontrold.
4 Polifunkcionālo savienojumu ķīmiskās īpašības / 2. Kontroldarbs
5 Optiskā izomērija. Polifunkcionālie savienojumi pārtikā. / L.d. Polifunkcionālo savienojumu īpašības
6 Lipīdi. Taukstkābju uzbūve un īpašības. / 3. Kontroldarbs
7 Tauki un eļļas - uzbūve, īpašības un dabā / L.d. Kristalizācija
8 Polārie lipīdi un sterīni pārtikā / L.d. Lipīdi
9 Ogļhidrāti. Monosaharīdu uzbūve / / 4. Kontroldarbs
10 Monosaharīdi pārtikā. Monosaharīdu atvasinājumi / L.d. Monosaharīdu īpašības
11 Disaharīdi dabā. Glikozīdi / L.d. Disaharīdu īpašības
12 Polisakarīdi dabā un to uzbūve / 5. Kontroldarbs
13 Heterociklisko savienojumu uzbūve un īpašības / L.d. Polisaharīdu īpašības
14 Nukleīnskābes / L.d. Ekstrakcija / 6. Kontroldarbs
15 Aminoskābes un polipeptīdi. / L.d. Destilācija
16 Proteīni pārtikā un to uzbūve / 7. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa noslēgumā eksāmens. Jābūt ieskaitītiem 7 kontroldarbiem un laboratorijas darbiem. Ja kontroldarbu vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk, tad studentam ir iespējams saņemt akumulējošā eksāmena vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 228 lpp.
2. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp.
3. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. Organic Chemistry. New York: OXFORD, 2007. 1512 p.
4. Sorrell T.N. Organic Chemistry. 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.