Kursa kods Ķīmi2018

Kredītpunkti 4

Pārtikas organiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā64

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Kursa anotācija

Pārtikas organiskās ķīmijas kursā apgūst savienojumu ar funkcionālajām grupām - spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu, amīnu, karbonskābju, hidroksiskābju un aminoskābju uzbūvi un īpašības. Raksturo pārtikas produktu pamatkomponentus - proteīnus, ogļhidrātus un lipīdus, kā arī nukleīnskābes un heterocikliskos savienojumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Padziļinātas zināšanas par pārtikas produktus veidojošo savienojumu uzbūvi un īpašībām, kā arī organisko savienojumu attīrīšanas metodēm.
• Prasmes patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas bioķīmijas kursā un citos ar specialitāti saistītajos studiju kursos. Bez tam, iegūtas prasmes noteikt un attīrīt atsevišķus organiskos savienojumus.
• Kompetence – spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par karbonskābēm, hidroksiskābēm, aminoskābēm, lipīdiem, ogļhidrātiem un proteīniem konkrētos pārtikas produktos.

Kursa plāns

1 Ievads- organiskie savienojumi pārtikā / Ievads laboratorijas darbos
2 Spirti, fenoli, aldehīdi, ketoni un amīni pārtikā / L.d. Spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu un amīnu īpašības
3 Karbonskābjes un esteri pārtikā un hidroksiskābju īpašības/ L.d. Karbonskābju un esteru īpašības / 1. Kontrold.
4 Polifunkcionālo savienojumu ķīmiskās īpašības / 2. Kontroldarbs
5 Optiskā izomērija. Polifunkcionālie savienojumi pārtikā. / L.d. Polifunkcionālo savienojumu īpašības
6 Lipīdi. Taukstkābju uzbūve un īpašības. / 3. Kontroldarbs
7 Tauki un eļļas - uzbūve, īpašības un dabā / L.d. Kristalizācija
8 Polārie lipīdi un sterīni pārtikā / L.d. Lipīdi
9 Ogļhidrāti. Monosaharīdu uzbūve / / 4. Kontroldarbs
10 Monosaharīdi pārtikā. Monosaharīdu atvasinājumi / L.d. Monosaharīdu īpašības
11 Disaharīdi dabā. Glikozīdi / L.d. Disaharīdu īpašības
12 Polisakarīdi dabā un to uzbūve / 5. Kontroldarbs
13 Heterociklisko savienojumu uzbūve un īpašības / L.d. Polisaharīdu īpašības
14 Nukleīnskābes / L.d. Ekstrakcija / 6. Kontroldarbs
15 Aminoskābes un polipeptīdi. / L.d. Destilācija
16 Proteīni pārtikā un to uzbūve / 7. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa noslēgumā eksāmens. Jābūt ieskaitītiem 7 kontroldarbiem un laboratorijas darbiem. Ja kontroldarbu vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk, tad studentam ir iespējams saņemt akumulējošā eksāmena vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 228 lpp.
2. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp.
3. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. Organic Chemistry. New York: OXFORD, 2007. 1512 p.
4. Sorrell T.N. Organic Chemistry. 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.

Papildliteratūra

1. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
2. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp.
3. Damodaran S., Parkin K., Fennema O.R. (ed.). Fennema's Food Chemistry. 4th ed. New York: CRC Press, 2007. 1160 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1 “Food Chemistry” (IF-3.9). ISSN: 0308-8146. Izdevējs “Elsevier” Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/food-chemistry
2. Food Quality and Preference ISSN: 0950-3293 Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/food-quality-and-preference

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" studentiem