Kursa kods Ķīmi2016

Kredītpunkti 4

Neorganiskā un analītiskā ķīmija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ĶīmijaNeorganiskā ķīmija64244012/10/2011Ķīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Ilze Čakste

Ķīmijas doktors

Papildliteratūra

1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 685 lpp.
2. Саргаев П.М. Неорганическая химия. Москва: Колос, 2005.
3. Hoinkis J., Lindner E. Chemie fűr Ingeniere. Weinheim: Wiley-VCH, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv
2. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com
3. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss PTF pilna un nepilna laika studentiem profesionālajai studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija"

Kursa anotācija

Programma paredz likumsakarību par ķīmiskajiem elementiem, to savienojumiem, neorganisko vielu pārvērtībām un īpašībām apguvi. Zināšanu un prasmju apguve nodrošināta ar mācību līdzekļu, elektronisku mācību materiālu, vingrinājumu un laboratorijas darbu klāstu, kas pamato neorganiskās ķīmijas nozīmīgo lomu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentam būs zināšanas un izpratne par neorganisko vielu īpašībām, pārvērtību likumsakarībām un to praktisko nozīmīgumu pārtikas tehnoloģijā. Veidosies zināšanu bāze vieglākai nākošo studiju kursu apgūšanai un sevis pilnveidošanai. Attīstīsies prasmes analītiski domāt un radoši izmantot ķīmijas likumsakarības praksē gan studiju procesā, gan profesionālajā darbībā, kompetences objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spējas to patstāvīgi atrast un atlasīt.

Kursa plāns

1 Lekcija: Atoma uzbūve. Ķīmisko elementu periodiskā tabula.
2 Lekcija: Neorganisko savienojumu klases. Lab. darbs: Indikatori.
3 Lekcija: Ķīmiskās saites. Lab. darbs: Bāzes, sāļi. 1. kontroldarbs.
4 Lekcija: Šķīdumi. Lab. darbs: Reakcijas elektrolītu šķīdumos. 2. kontroldarbs.
5 Lekcija: Sāļu hidrolīze. Lab. darbs: Sāļu hidrolīze. 3. kontroldarbs.
6 Lekcija: Oksidēšanas reducēšanas reakcijas. Lab. darbs: Oksidēšanas – reducēšanās reakcijas. 4. kontroldarbs.
7 Lekcija: Kompleksie savienojumi. Lab. darbs: Kompleksie savienojumi. 5. kontroldarbs.
8 Lekcija: Nemetālu vispārīgs raksturojums. Ūdens. Halogēni. Lab. darbs:Halogēni. 6.kontroldarbs.
9 Lekcija: Skābeklis un sērs. Lab. darbs: Sērs. 7. kontroldarbs.
10 Lekcija: Slāpeklis. Fosfors. Lab. darbs: Slāpeklis, fosfors. 8. kontroldarbs.
11 Lekcija: Ogleklis, silīcijs, bors. Lab. darbs: Ogleklis, silīcijs, bors. 9. kontroldarbs.
12 Lekcija: Metālu vispārīgs raksturojums. A grupu metāli. Alumīnijs, svins, alva. Lab. darbs: Alumīnijs, svins, alva.
13 Lekcija: B grupu metāli. Cinks, varš. Lab. darbs: Cinks, varš. 10. kontroldarbs.
14 Lekcija: Mangāns, hroms. Lab. darbs: Mangāns, hroms. 11. kontroldarbs.
15 Lekcija: Dzelzs, kobalts, niķelis. Lab. darbs: Dzelzs, kobalts, niķelis. 12. kontroldarbs.
16 Referāti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un aizstāvēti 15 laboratorijas darbi, iesniegti 5 mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti 12 kontroldarbi. Sekmīgi nokārtots eksāmens. Ja akumulētā atzīme par kontroldarbiem nav mazāka par 7 (labi), eksāmenu var nekārtot.

Pamatliteratūra

1. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
2. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.
4. Brunere V., Kamzole L., Blūms A., Kacens J. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1992.