Kursa kods Ķīmi1029

Kredītpunkti 2

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss ietver vispārīgās ķīmijas teorētiskos pamatus, tai skaitā – ķīmisko procesu vispārīgās likumsakarības, vielas uzbūvi un agregātstāvokļus, heterogenas dispersas sistēmas, šķīdumus, elektrolītu ūdens šķīdumus, elektroķīmiskos procesus; celtniecības un kokmateriālu sastāvā ietilpstošo nozīmīgāko ķīmisko elementu un to savienojumu īpašības un pārvērtības apkārtējā vidē un ražošanas procesos; saistvielu ķīmijas pamatus un ieskatu par polimēru materiāliem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Spēj parādīt zināšanas un zināšanu izpratni vispārīgajā ķīmijā. Prasmes patstāvīgi veikt dažādu uzdevumu risināšanu vispārīgajā ķīmijā. Saprot to sasaisti ar saistvielu ķīmiju. Prasmes atrast un meklēt informāciju, lai sekmīgi veiktu uzdoto darbu. Spēj parādīt kompetences diskusijās par neorganisko vielu pārvērtībām būvniecības specialitātē - mājas darbs.

Prasmes patstāvīgi veikt eksperimentus, izmantojot apgūtās zināšanas. Spēj parādīt kompetences izdarot secinājumus un diskutēt par iegūtajiem rezultātiem – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija. Ķīmiskā kinētika.
2 Dispersas sistēmas. Šķīdumi. Šķīdumu sastāva izteiksmes veidi un aprēķini.
3 Šķīdumu koligatīvās īpašības.
4 Elektrolītiskā disociācija. pH. Elektroķīmiskie procesi.
5 Elektroķīmiskie procesi.
6 Metālu iedalījums. Metālu fizikālās un ķīmiskās īpašības. Sakausējumi.
7 Svarīgākie magnija savienojumi dabā un tehnikā. Magnija un tā savienojumu īpašības un lietošana.
8 Cinka un vara īpašības, svarīgākie savienojumi, to lietošana. Dzelzs un tā savienojumu īpašības. Čuguns un tērauds.
9 Saistvielu ķīmijas pamati.
10 L.d. Darba drošība ķīmijas laboratorijā. Neorganisko savienojumu īpašības. (3h)
11 L.d. Reakcijas elektrolītu šķīdumos. (2h)
12 L.d. Sāļu hidrolīze.
13. Mājas darbs (16h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Sekmīgi izpildītam un ieskaitītam mājas darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – neorganisko savienoju klasifikācija un ķīmiskās īpašības. Galvaniskais elements, korozija un elektrolīze. Reakciju ātrums un līdzsvars. Saistvielu ķīmija. Iesniedz datorrakstā izdrukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Jābūt ieskaitītam mājas darbam. Ja izpildīti minētie kritēriji, tiek kārtots eksāmens. Eksāmens jānokārto ar vērtējumu: ne zemāk kā 4 balles.

Pamatliteratūra

1. Lewis R., Evans W. Chemistry. London : Palgrave Macmillan, 2018, 508 p. 2. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. LLU, Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava , 2008. 66 lpp. 3. Druviete B. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. LLU, Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava , 2008. 59 lpp.
4. Malone L.J.. Basic Concepts of Chemistry.New York etc.: John Wiley@Sons, 2004, 882 p.

Papildliteratūra

1. Kokars Valdis. Vispārīgā ķīmija. Rīga: RTU izdevniecība, 2009, 286 lpp.
2. Brown T.L., LeMay E.Jr., Burstein B.E., Marphy C.J. Chemistry. The Central Science. Upper Saddle River: Pearson Education International, 2006. 1128 p.
3. Zumdahl S.S. Chemical Principle. Boston, New York: University of Illinois,2005. 1070 p.
4. Федосова Н.Д. Химические основы полимеров и вяжущих веществ. Издательство Ассоциации строительных вузов (ACB), 2005. 176 с.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.