Kursa kods Ķīmi1028

Kredītpunkti 2

Neorganiskā ķīmija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ĶīmijaNeorganiskā ķīmija32161612/10/2011Ķīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Baiba Ozola

Bioloģijas doktors

Piezīmes

Obligātais kurss VMF pilna laika II līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kursā „Neorganiskā ķīmija” studenti tiek iepazīstināti ar vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem teorētiskiem jautājumiem, kā arī ar osmozi un kompleksajiem savienojumiem. Šis studiju kurss sniedz bioloģiski svarīgāko ķīmisko elementu apskatu, akcentējot to bioloģisko nozīmi un izmantošanu veterinārmedicīnā.

Rezultāti

Zināšanas. Studenti spēj parādīt padziļinātas zināšanas par vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem jautājumiem, kā arī par ķīmiskiem elementiem, kas ir būtiski bioloģiskām sistēmām.
Prasmes. Studiju kursā studenti iegūst prasmes ķīmisko eksperimentu veikšanā, kā arī dažādu savienojumu noteikšanā ar klasiskās analītiskās ķīmijas un instrumentālās analīzes metodēm. Kursā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas spēj izmantot organiskās ķīmijas, bioķīmijas un farmakoloģijas kursu apguvē.
Kompetence. Iegūtās zināšanas ļauj studentiem diskutēt par biogēno elementu ietekmi uz dzīvnieku organismiem. Studenti spēj patstāvīgi formulēt un analizēt jautājumus, kas saistīti ar biogēno elementu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku organismiem.

Kursa plāns

1 Atomu uzbūve. Seminārs: neorganisko savienojumu klasifikācija. 1.lab.d. Indikātori. Skābes.
2 Ķīmiskā saite.2.lab.d. Bāzes.
3 Kinētika, katalīze. 3.lab.d. Sāļi. Seminārs: oksidēšanās-reducēšanās reakcijas.1.k.d. Neorg.sav.klasif.
4 Ķīmiskais līdzsvars. 4.lab.d. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. Seminārs: šķīdumu konc. aprēķini.
5 Disociācija. Osmoze. 5.lab.d. Mitruma not. vai Cr fotometriska noteikšana. 2.k.d. Ox-red reakcijas
6 I,II,III, IV A grupu elementi. 6.lab.d. HCl not. vai sodas potenciometriska not. 3.k.d. Šķīd. konc. aprēķini
7 I,II B grupu elementi. Kompleksie savienojumi. 7.lab.d. Cr fotometriska not. vai mitruma noteikšana
8 VI,VI,VIII B grupu elementi. 8.lab.d. Sodas potenciometriska not. vai HCl noteikšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 8 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītiem 3 kontroldarbiem. Jānokārto eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis (elektroniskā formā). Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.
2. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
3. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības: metodiskie norādījumi un vingrinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.

Papildliteratūra

1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1981. 686 lpp.
2. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1996. 383 lpp.
3. Malone Leo J. Basic Concepts of Chemistry. John Willey&Sons, Inc., 2004. 482 p.