Kursa kods Ķīmi1027

Kredītpunkti 2

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

Ķīmi1001 [GKIM1001] Ķīmija

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti apgūst Ķīmijas pamatlikumus, vielas uzbūvi; šķīdumu koligatīvās īpašības; vielu koloidālo stāvokli. Elektroķīmiskā nodaļa aptver elektrodu potenciālu teoriju, galvaniskos elementus, elektrolīzi un tās pielietojumu, ķīmisko un elektroķīmisko koroziju un aizsardzību pret to. Tiek iepazītas konstrukciju metālu īpašības un pielietojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par konstrukciju metālu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, šķīdumu koligatīvajām īpašībām; procesiem, kas notiek galvaniskajos elementos, elektrolīzes izmantošanu metālu pārklājumiem, kā arī par elektroķīmisko koroziju un aizsardzību pret to - kontroldarbi.
Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt metālu un to sakausējumu izturību un reaģētspēju dažādos apstākļos, izskaidrot dažādu faktoru ietekmi uz ķīmisko reakciju ātrumu; izvērtēt dažādu galvanisko elementu iespējas un rast radošus risinājumus korozijas novēršanai dotajos apstākļos - laboratorijas darbi.
Kompetence objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spēja patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju, kā arī to izmantot, risinot ar ķīmiju saistītus jautājumus un problēmas praktiskā darbi – laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ķīmijas priekšmets. Atoma uzbūve. Neorganisko savienojumu klasifikācija.
2 Periodiskais likums un periodiskā sistēma. 1.laboratorijas darbs. 1.patstāvīgais darbs.
3 Ķīmiskā saite, kristālrežģi. Sāļu formulu sastādīšana. 1.kontroldarbs
4 Šķīdumi, to īpašības. Metālu reakcijas ar skābēm un sārmiem. 2. laboratorijas darbs. 2.patstāvīgais darbs.
5 Šķīdumu koligatīvās īpašības. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. 2.kontroldarbs
6 Dispersās sistēmas, to klasifikācija. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. 3.laboratorijas darbs. 3.patstāvīgais darbs.
7 Metāli, to vispārīgs raksturojums. 3.kontroldarbs
8 Elektroķīmija. Elektrodi, to iedalījums. Galvaniskie elementi. 4.laboratorijas darbs. 4.patstāvīgais darbs.
9 Elektrolīze. 4.kontroldarbs. 5. patstāvīgais darbs.
10 Elektrolīze, tās praktiskā pielietošana. 5.laboratorijas darbs. 5.kontroldarbs. 6. patstāvīgais darbs.
11 Korozija, tās veidi. Ķīmiskā korozija. 6.kontroldarbs
12. Aizsardzība pret ķīmisko koroziju. 6.laboratorijas darbs. 7. patstāvīgais darbs.
13. Elektroķīmiskā korozija 7.kontroldarbs
14. Aizsardzība pret elektroķīmisko koroziju. 8. patstāvīgais darbs.
15 Katodpārklājumi un anodpārklājumi .7.laboratorijas darbs. 8.kontroldarbs
16 Metālu sakausējumi, to iedalījums, īpašības un pielietojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi 1. semestrī. Lai nokārtotu ieskaiti, jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem 7 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem 8 patstāvīgiem darbiem, sekmīgi uzrakstītiem 8 kontroldarbiem. Atzīme veidojas kā vidējā atzīme no sekmīgi uzrakstītu kontroldarbu atzīmēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• Kontroldarbi 60%
• laboratorijas darbu protokoli 30%;
• patstāvīgie darbi 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Pamatliteratūra

1. Brown T.L., Le May Jr.H.E., Bursten B.E. Chemistry. The Central Science. 10tf edition. Upper Saddle River: Pearson Education, 2006. 1128 p.
2. Dūma M., Bluka A. Ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti Tehniskās fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2007. 24 lpp.
3. Constable E.C., Housecroft C.E. (2006) Chemistry. 3rd edition. Harlow etc.: Pearson Prentice Hall, 2006. 1285 p.

Papildliteratūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp
2. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.

Piezīmes

TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Tehniskais eksperts" studentiem