Kursa kods Ķīmi1016

Kredītpunkti 2

Ķīmija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ĶīmijaOrganiskā ķīmija40162412/10/2011Ķīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Māra Kūka

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Cēdere D., Logins J. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 385 lpp.
2. Buddrus J. Grundlagen der Organischen Chemie. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. 863 p.
3. Грандберг И. Органическая химия. Москва: Дрофа,.2002. 671 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligātais kurss MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne", pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti apgūst vispārīgas likumsakarības par organisko vielu klasifikāciju, nomenklatūru, organisko savienojumu īpašībām, pārvērtībām un parādībām, kuras saistītas ar šīm pārvērtībām. Zināšanu un prasmju apguves nostiprināšanai izstrādāti mācību materiāli, patstāvīgā darba uzdevumi un paškontroles jautājumi. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par organiskās ķīmijas pamatjēdzieniem, likumsakarībām, organisko savienojumu mijiedarbību un kritiska izpratne par organiskās ķīmijas vietu un lomu dažādos procesos un parādībās; prasmes izmantot organiskās ķīmijas teorētiskos pamatus, risinot problēmas speciālo studiju priekšmetu apgūšanā, savā zinātnes nozarē, profesionālajā pilnveidē, apkārtējās vides aizsardzībā; kompetence iegūt, analizēt, kritiski vērtēt, izmantot ķīmiska rakstura informāciju, tās vietu un lomu savā studiju procesā un profesionālajā darbībā.

Kursa plāns

1 Ievads. Organisko savienojumu uzbūve, klasifikācija, izomērija, reakcijas.
2 Ogļūdeņraži.
3 Halogēnogļūdeņraži.
4 Spirti.
5 Fenoli. ēteri.
6 Sēru, slāpekli saturoši savienojumi.
7 Karbonilsavienojumi.
8 Karbonskābes.
9 Hidroksiskābes.
10 Lipīdi.
11 Ogļhidrāti. Monosaharīdi.
12 Ogļhidrāti. Disaharīdi. Polisaharīdi.
13 Aminoskābes.
14 Peptīdi. Olbaltumvielas.
15 Heterocikliskie savienojumi.
16 Nukleīnskābes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ir nostrādāti un aizstāvēti 10 laboratorijas darbi, ieskaitīti 3 patstāvīgie darbi, sekmīgi uzrakstīti 10 pārbaudes darbi. Sekmīgi nokārtota ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Meirovics L. Organiskā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 526 lpp.
2. Kūka M. Organisko savienojumu nomenklatūra. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 72 lpp. I
3. Kūka M. Lipīdi. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp.
4. Kūka M. Ogļhidrāti. - Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.