Kursa kods Ķīmi1012

Kredītpunkti 4

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Māra Kūka

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst vispārīgas likumsakarības par ķīmiskajiem elementiem, to uzbūvi, neorganisko un organisko vielu klasifikāciju, nomenklatūru, ķīmisko savienojumu īpašībām, pārvērtībām un parādībām, kuras saistītas ar šīm pārvērtībām. Zināšanu un prasmju apguves nostiprināšanai izstrādāti mācību materiāli, patstāvīgā darba uzdevumi un paškontroles jautājumi. Eksāmens rakstisks.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par ķīmijas pamatjēdzieniem, likumsakarībām, ķīmisko savienojumu mijiedarbību un kritiska izpratne par ķīmijas vietu un lomu dažādos procesos un parādībās; prasmes izmantot ķīmijas teorētiskos pamatus, risinot problēmas speciālo studiju priekšmetu apgūšanā, savā zinātnes nozarē, profesionālajā pilnveidē, apkārtējās vides aizsardzībā; kompetences iegūt, analizēt, kritiski vērtēt, izmantot ķīmiska rakstura informāciju, tās vietu un lomu savā studiju procesā un profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Atomu uzbūve. Ķīmiskās saites. Neorganisko savienojumu uzbūve, klasifikācija, reakcijas.
2 Metālu ķīmiskās īpašības. Periodiskās sistēmas IV A un V A grupu elementi.
3 Periodiskās sistēmas VI A un VII A grupas elementi.
4 Šķīdumi. Reakcijas elektrolītu šķīdumos.
5 Organisko savienojumu klasifikācija, nomenklatūra. Ogļūdeņraži.
6 Halogēnogļūdeņraži. Spirti. Fenoli. Ēteri.
7 Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. Sēru, slāpekli saturoši organiskie savienojumi.
8 Aldehīdi, ketoni. Hinoni. Karbonskābes. Hidroksiskābes.
9 Ogļhidrāti, monosaharīdi.
10 Ogļhidrāti. Disaharīdi, polisaharīdi.
11 Lipīdi.
12 Aminoskābes. Peptīdi, olbaltumvielas.
13 Heterocikliskie savienojumi. Nukleīnskābes.
14 Sāļu hidrolīze. Šķīdumu pH. Buferšķīdumi.
15 Osmoze, difūzija. Virsmas parādības.
16 Dispersās sistēmas. Piezīme: Lekciju un laboratorijas darbu tēmas ir saskaņotas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ir nostrādāti un aizstāvēti 14 laboratorijas darbi, ieskaitīti 5 patstāvīgie darbi, sekmīgi uzrakstīti 10 pārbaudes darbi. Sekmīgi nokārtots eksāmens. Ja akumulētā atzīme nav mazāka par 7 (labi), eksāmenu var nekārtot.

Pamatliteratūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
2. Meirovics I. Organiskā ķīmija.- Rīga.: Zvaigzne, 1992. 524 lpp.
3. Kūka M. Lipīdi. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp.
4. Kūka M. Ogļhidrāti. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.

Papildliteratūra

1. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.
2. Malone L.J. Basic concepts of chemistry. New York: Wiley, 2004. 482 lpp.
3. Грандберг И. Органическая химия. Москва: Дрофа, 2002. 671 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligātais kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" pilna un nepilna laika studijās; akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" pilna laika studijās; profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Lauksaimniecība" nepilna laika studijās.