Kursa kods Ķīmi1010

Kredītpunkti 1.50

Organiskā ķīmija I

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Kursa anotācija

Organiskās ķīmijas kursā raksturo dabas vielas un to atvasinājumu galvenās klases. Lielākā daļa dabas vielu satur vienu vai vairākas funkcionālās grupas. Pārtikas produktu pamatkomponenti - proteīni, ogļhidrāti un lipīdi ir komplicētas dabas vielas. Tās var būt gan vielas ar vairākām funkcionālajām grupām, gan salikti, gan polimēri savienojumi. Organiskās ķīmijas studiju kursā izzina un apgūt šo savienojumu uzbūves principus un mainības nosacījumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par pārtikas produktus veidojošo karbonskābju, hidroksiskābju, aminoskābju, tauku, ogļhidrātu un proteīnu uzbūvi un īpašībām, kā arī organisko savienojumu noteikšanas un attīrīšanas metodēm.
prasmes patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas bioķīmijas kursā un citos studiju kursos. Bez tam, iegūtas prasmes noteikt un attīrīt atsevišķus organiskos savienojumus.
kompetence – spēju patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par karbonskābēm, hidroksiskābēm, aminoskābēm, taukiem, ogļhidrātiem un proteīniem konkrētos pārtikas produktos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads organiskajā ķīmijā
2 Ogļūdeņražu uzbūve / l.d. Ievads laboratorijas darbos
3 Ogļūdeņražu īpašības
4 Monofunkcionālie savienojumi / l.d. Ogļūdeņražu īpašības
5 Spirti
6 Fenoli / l.d. Spirtu īpašības
7 Aldehīdi
8 Ketoni / l.d. Fenolu īpašības
9 Amīni
10 Monokarbonskābes / l.d. Amīnu īpašības
11 Dikarbonskābes
12 Esteri un amīdi / l.d. Karbonskābju īpašības
13 Polifunkcionāli savienojumi
14 Hidroksiskābes / l.d. Esteru un amīdu īpašības
15 Aminoskābes
16 Optiskā izomērija / l.d. Hidroksiskābju īpašības

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite 2.semestrī pilna laika studentiem, ja ieskaitīti 5 kontroldarbi un laboratorijas darbi.

Pamatliteratūra

1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 228 lpp.
2. Kūka M. Organisko savienojumu nomenklatūra. Mācību līdzeklis. –Jelgava: LLU, 2008. 72 lpp.
3. I. Meirovics. Organiskā ķīmija. Rīga: Zvaigzne 1992. 526 lpp.

Papildliteratūra

1. König B., Butenschön H. Organische Chemie: Kurz und Bündig für die Bachelor – Prüfung. Weinheim: WILEY-VCH, 2007. 445 S.
2. Sorrell T.N. Organic Chemistry, 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.
3. Bülle J., Hüttermann A. Das Basiswissen der organischen Chemie. Stuttgart, New York: Georg Thieme, 2000. 466 p.

Piezīmes

Obligāts kurss PTF Pārtikas produktu tehnoloģijas 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā.