Код курса Ķīmi1001

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса19.01.2011

Разработчик курса

author

Māra Dūma

Учебная литературa

1. Brown T.L., Le May Jr.H.E., Bursten B.E. Chemistry. The Central Science. 10tf ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc., 2006. 880 p.
2. Brunere V., Kamzola L. u.c. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1980. 388 lpp.
3. Dūma M., Bluka A. Ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti Tehniskās fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp.
4. Constable E.C., Housecroft C.E. Chemistry. 3rd edition. Harlow etc.:Pearson Prentice Hall, 2006. 1285 p.

Дополнительная литература

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Kamzola L., Brunere V., Blūms A. Ķīmijas uzdevumi augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1988.. 209 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.