Kurs-Code JurZP006

Kreditpunkte 8

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)320

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)320

Bestätigt am (Datum)19.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Alla Pūce

Vorkenntnisse

JurZ2005,

JurZ3029,

JurZ4015,

JurZ4016,

JurZ4017,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Administratīvais process tiesā. Rīga: Latvijas Vēstneša bibliotēka, 2008.
2. Broka B., Džohansens S. Juridisko tekstu rakstīšana un analīze. Ceturt. papild. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.
3. Civillikums: LR likums (2002) Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
4. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1. - 28. nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2011, 546 lpp.
5. Civilprocesa likums: LR likums (2004). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
6. Darba likums: LR likums (2016). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
7. Kalna S. Ģimenes un mantojuma tiesības. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009, 409 lpp.
8. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009, 88 lpp.
9. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
10. Torgāns K. Saistību tiesības. I. daļa. Rīga: TNA, 2006, 315 lpp.

11. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga: "Biznesa augstskola Turība" SIA, 2004, 264 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Alehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003, 392 lpp.
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: LR likums (2013). https://likumi.lv/doc.php?id=253442
3. Darba likums ar komentāriem: Zvērinātu advokātu birojs “BDO Zelmenis & Liberte”. Pieejams: http://www.lizda.lv/content/files/dl_ar_kom.pdf
4. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
5. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002, 149 lpp.
6. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība
7. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.

8. Torgāns K. Līgumi uzņēmējdarbībā. Rīga, 2009.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462

2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391