Код курса JurZP006

Кредитные пункты 8

Общее количество часов320

Количество часов самостоятельной работы студента320

Дата утвеждения курса19.02.2019

Разработчик курса

author

Alla Pūce

Предварительные знания

JurZ2005,

JurZ3029,

JurZ4015,

JurZ4016,

JurZ4017,

Учебная литературa

1. Administratīvais process tiesā. Rīga: Latvijas Vēstneša bibliotēka, 2008.
2. Broka B., Džohansens S. Juridisko tekstu rakstīšana un analīze. Ceturt. papild. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.
3. Civillikums: LR likums (2002) Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
4. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1. - 28. nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2011, 546 lpp.
5. Civilprocesa likums: LR likums (2004). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
6. Darba likums: LR likums (2016). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
7. Kalna S. Ģimenes un mantojuma tiesības. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009, 409 lpp.
8. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009, 88 lpp.
9. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
10. Torgāns K. Saistību tiesības. I. daļa. Rīga: TNA, 2006, 315 lpp.

11. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga: "Biznesa augstskola Turība" SIA, 2004, 264 lpp.

Дополнительная литература

1. Alehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003, 392 lpp.
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: LR likums (2013). https://likumi.lv/doc.php?id=253442
3. Darba likums ar komentāriem: Zvērinātu advokātu birojs “BDO Zelmenis & Liberte”. Pieejams: http://www.lizda.lv/content/files/dl_ar_kom.pdf
4. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
5. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002, 149 lpp.
6. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība
7. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.

8. Torgāns K. Līgumi uzņēmējdarbībā. Rīga, 2009.

Периодика и другие источники информации

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462

2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391