Kursa kods JurZP006

Kredītpunkti 8

Tiesību realizācija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Tiesību zinātnesCiviltiesības13/09/2011Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Papildliteratūra

1. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011. 144 lpp.
2. Darba likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 20.06.2001. Stājas spēkā 01.06.2002. [Skatīts 2015.g.1.oktobrī]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
3. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 29.11.2012. Stājas spēkā 01.01.2013. [Skatīts 2015.g.1.oktobrī]. Pieņemts: http://likumi.lv/doc.php?id=253442

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391 Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
2. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006-. ISSN 1691-2462

Piezīmes

Obligāta prakse ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes".

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir tiesību zinātņu teorētisko zināšanu nostiprināšana, tiesību normu praktiskās piemērošanas apgūšana. Prakses mērķis tiek realizēts ar vairākiem uzdevumiem: praktiski apgūt tiesību zinātnē izmantojamos jēdzienus un institūtus, izprast Latvijas tiesību sistēmas struktūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par dažādu tiesību nozaru būtību, ideju evolūciju, tiesību funkcijām un lomu mūsdienās, veidota izpratne par teorētisko zināšanu nozīmīgumu tiesību normu praktiskās piemērošanas apgūšanā.
• Prasmes – brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā, identificējot juridiskās problēmas, risināt šīs problēmas praktiski, apzināt nozīmīgākos faktus, izstrādāt juridiskos dokumentus, tos realizēt praktiski tiesību sargājošās institūcijās.
• Kompetence – tiek iegūtas praktiskās iemaņas, nostiprinātas teorētiskās zināšanas, veidota spēja patstāvīgi analizēt un vērtēt dažādas juridiskās parādības, spēja veikt un risināt procesus dažādās tiesību nozarēs.

Kursa plāns

1 Darba tiesību praktiskā realizācija
2 Darba līguma noslēgšana, izbeigšanas pamati
3 Civiltiesiskie līgumi;
4 Līgumu noslēgšanas īpatnības, grozīšanas kārtība;
5 Līgumu laušana;
6 Īpašuma iegūšanas veidi;
7 Īpašuma iegūšanas veidi;
8 Saistību tiesību pastiprināšanas veidi, prakstiskais pielietojums;
9 Ķīlas tiesības.
10 Ģimenes tiesību praktiskie aspekti;
11 Laulības noslēgšana, laulības šķiršana, kopmantas sadale;
12 Mantošanas tiesības;
13 Testamentu sastādīšanas īpatnības;
14 Latvijas Republikas tiesu sistēma;
15 Civillietu pakļautība un piekritība;
16 Prasības pieteikums;

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saskaņā ar noslēgto līgumu (kas noslēgts starp LLU, praktikantu un izvēlēto prakses vietu) ir nostrādāta prakse noteikto stundu apjomā. No tiešā prakses vadītāja (prakses vietā) prakses norīkojuma veidlapā iegūta atsauksme par praksi. Sagatavota prakses atskaite, kas noformēta atbilstoši ESAF izstrādātajiem vispārpieņemtajiem studiju darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem un iesniegta EKRA institūtā, vismaz 1 nedēļu pirms prakses aizstāvēšanas. Prakse, kā arī prakses atskaite, tiek aizstāvēta pie EKRA institūta nozīmētas komisijas, kas to novērtē ar atzīmi.

Pamatliteratūra


1. Civilprocesa likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1998. Stājas spēkā 01.03.1999. [Skatīts 2015.g.1.oktobrī]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=50500
2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, pap. izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 224 lpp.
3. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1. - 28. nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2011. 546 lpp.