Kursa kods JurZ5013

Kredītpunkti 2

Nekustamā īpašuma nodoklis

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Velta Paršova

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūst nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un iekasēšanas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus. Programma orientēta uz nodokļa aprēķināšanai nepieciešamo kadastra datu iegūšanas un uzturēšanas sistēmas pilnveidošanu. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās un pašvaldībās, kā arī veicot pētījumus un izstrādājot projektus par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem. Iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot par pamatu studijām doktorantūrā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un padziļināta izpratne par nekustamā īpašuma nodokļa tiesiskajiem aspektiem Latvijā
• prasmes patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas darbības, pielietot vērtēšanas metodiku un veikt ar nekustamā īpašuma nodokli saistītus pētījumus
• kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju pielietot iegūtās zināšanas un prasmes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā un veikt iegūto rezultātu apstrādi un zinātnisku izvērtēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ar nodokli apliekams nekustamais īpašums
2 Ar nodokli neapliekams nekustamais īpašums
3 Nodokļa subjekti
4 Nekustamā īpašuma īpašnieks
5 Nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs
6 Kopīpašnieks kā nodokļa subjekts
7 Nodokļa likme un papildlikme
8 Nodokļa taksācijas periods
9 Minimālais nodokļa maksājums
10 Kadastrālā vērtība nodokļa aprēķināšanai
11 Nodokļa atvieglojumi un to apmērs
12 Nodokļa apmēra paziņošanas un maksāšanas termiņi
13 Atbildība par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā
14 Nenomaksātā nodokļa piedzīšana bezstrīda kārtībā
15 Nodokļa pamatparāda nomaksa īpašumu atsavināšanas gadījumā
16 Nodokļa aprēķina apstrīdēšanas kārtība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites novērtējumu veido:
- sekmīgs novērtējums nekustamā īpašuma nodokļa teorētiskajos jautājumos;
- sekmīgs semināru rezultātu novērtējums.

Pamatliteratūra

1. Likums „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”. [tiešsaiste] Pieņemts 01.12.2005. Stājas spēkā 01.01.2006. Ar grozījumiem. [Skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247
2. Likums “Par nodokļiem un nodevām” [tiešsaiste] Pieņemts 02.02.1995. Stājas spēkā 01.04.1995. Ar grozījumiem. [Skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
3. Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” [tiešsaiste] Pieņemts 04.06.1997. Stājas spēkā 01.01.1998. Ar grozījumiem. [Skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
4. Nr. 305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”. [tiešsaiste] MK noteikumi Nr.305. Pieņemti 18.04.2006. Stājas spēkā 11.05.2006. Ar grozījumiem. [Skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=134568

Papildliteratūra

1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava: LLU, 717 lpp.
2. Baumane V., Paršova V. Kadastra datu izmantošana kadastrālās vērtēšanas modeļos. Rīga, RTU zinātniskie raksti “Ģeomātika”, sērija 11, sējums 7., 2010, 70. – 75 lpp. Pieejams: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/8905/fulltext.pdf
3. Baumane V. Content and aplication problems of evaluation methods in real property cadastral asessment in Latvia. Proceedings of the international scientific conference „Baltic Surveying – 2011”, Jelgava, 2011, 43 – 50 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124. Pieejams portāls http://www.mernieks.lv
2. Valsts zemes dienests [tiešsaiste] [skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF zemes ierīcības maģistra studiju programmas ierobežotas izvēles daļā (B).