Kursa kods JurZ4036

Kredītpunkti 2

Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi2056, Teritorijas plānošana I

BūvZ3123, Zemes kadastrālā uzmērīšana

BūvZ3124, Būvju kadastrālā uzmērīšana

Citi3057, Zemes ierīcības projektēšana I

JurZ1008, Zemes pārvaldības pamati

JurZ2031, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes pārvaldības darbu organizācijas jautājumus zemes ierīcības, nekustamā īpašuma vērtēšanas un mērniecības darbos. Studiju kurss sniedz zināšanas par darba laika plānošanas un normēšanas jautājumiem zemes pārvaldības darbos. Studenti iegūst zināšanas par sertificēšanās iespējām. Apgūst zemes pārvaldības darbu lietvedības dokumentu kārtošanas pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par zemes ierīcības darbu organizācijas saturu un uzdevumiem, to vēsturisko attīstību. Veidota izpratne zemes ierīcības darbu plānošanu Iegūst zināšanas zemes ierīcības, mērniecības, nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu. Apgūst zemes ierīcības darbu lietvedības dokumentu sastādīšanu, noformēšanu un glabāšanu;
• Prasmes - prot pielietot darba organizācijas metodes zemes ierīcības darbu plānošanā. Spēj izstrādāt un realizēt lēmumus par kvalitatīva darba izpildi. Spēj ievērot lietvedības dokumentiem izvirzītās prasības zemes ierīcības, mērniecības, nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
• Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiska prasme, lai organizētu zemes ierīcības darbu izpildi un vadītu darba kolektīvu mērķtiecīgam darbam un attiecīgo lietvedības dokumentu kārtošanā. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēj atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija saturs un uzdevumi.
2 Zemes ierīcības, nekustamā īpašuma vērtēšanas, mērniecības darbu vēsturiskā attīstība.
3 Zemes ierīcības un mērniecības darbu plānošanas teorētiskie aspekti.
4 Zemes ierīcības un mērniecības darbu normēšanas teorētiskie aspekti.
5 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija
6 VZD loma zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācijā.
7 Mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas uzņēmumu loma zemes pārvaldības darbu organizācijā.
8 Darbu organizācija zemes ierīcības darbu izpildē.
9 Darbu organizācija mērniecības darbu izpildē.
10 Sertificēšana zemes ierīcības un ģeodēzijas darbiem.
11 Lietvedības dokumentu saturs un kārtošana zemes ierīcības darbu izpildei.
12 Lietvedības dokumentu saturs un kārtošana mērniecības darbu izpildei.
13 Darbu organizācija nekustamā īpašuma vērtēšanas darbiem.
14 Sertificēšana nekustamā īpašuma vērtēšanas darbiem.
15 Lietvedības dokumentu saturs un kārtošana nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē.
16 Zemes ierīcības un mērniecības darbu lietvedības dokumentu arhivēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti laboratorijas darbi un studiju kursa noslēgumā rakstisks ieskaites darbs

Pamatliteratūra

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Gedrovičs M. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks. Teorētiskie un tehniskie aspekti.turība. Rīga, 2002. 287 lpp.
3. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD, 2003. 87 lpp.
4. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava, LLU, 2010. 359 lpp.

Papildliteratūra

1. Nekustamā īpašuma rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2004.
2. Civillikums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. 516 lpp.
3. Līgumu rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
2. Mērnieks. ISSN 1407-7124
3. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761

Piezīmes

Studiji kurss paredzēts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" Nozares profesionālās specializācijas kursu daļā, pilna un nepilna laika studijās.