Kursa kods JurZ4035

Kredītpunkti 3

Nekustamā īpašuma ekonomika

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2027, Kadastrs

JurZ3027, Nekustamā īpašuma tirgzinības

JurZ4034, Zemes tiesības II

Kursa anotācija

Studenti apgūst nekustamā īpašuma tiesiskos aspektus un nekustamā īpašuma ekonomikas pamatjautājumus. Studiju kurss sniedz zināšanas par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. Studenti iegūst zināšanas par nekustamā īpašuma renovāciju, rekonstrukciju un pārbūvi. Apgūst nekustamā īpašuma apdrošināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – par Nekustamā īpašuma tiesiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, kā arī par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un apdrošināšanas jautājumiem;
• prasmes - prot pielietot zināšanas par nekustamā īpašuma ekonomikas pamatprincipiem;
• kompetence - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, uzturēšanā un apdrošināšanā. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēj atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nekustamā īpašuma ekonomikas studiju kursa saturs, norise un prasības.
2 Nekustamā īpašuma tiesiskie aspekti.
3 Nekustamais īpašums nekustamā īpašuma tirgū.
4 Nomnieku tiesības un pienākumi. Nomas objekti.
5 Ekonomikas pamatjautājumi un to prasības attiecībā uz mājsaimniecībām.
6 Nekustamā īpašuma apsaimniekošana, tās veidi un formas.
7 Nekustamā īpašuma apsaimniekotāji, pārvaldnieki.
8 Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sabiedrības, to darbība.
9 Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumi.
10 Dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa analīze.
11 Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu aprēķins.
12 Māju siltumenerģijas patēriņa vērtēšana.
13 Nekustamā īpašuma renovācija.
14 Ēku rekonstrukcija un pārbūve.
15 Nekustamā īpašuma apdrošināšanas veidi, objekti.
16 Apdrošināšanas riski, summa. Apdrošināšanas atlīdzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc ieskaitītiem laboratorijas darbiem un patstāvīgā darba kārto mutisko eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Vanags J. Nekustamā īpašuma ekonomika. Rīga: RTU, 2010. 298 lpp.
2. Rupkus J., Zode L., Taube D., Horoškins V. Dzīvokļa īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana. Īpašnieku kopdarbība, uzturēšanas izmaksas, pakalpojumi un to apmaksa. Aizdevumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 79 lpp.
3. Nekustamā īpašuma rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga: Dienas bizness, 2004.
4. Gedrovičs M. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks. Teorētiskie un tehniskie aspekti.turība. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 2002. 287 lpp.

Papildliteratūra

1. Līgumu rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2008.
2. Kotlers F. Mārketinga pamati. Biroja sērija. Rīga: Jumava, 2006. 647 lpp.
3. Salvinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Turība. 2003. 167 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskais Latvietis. ISSN 1407-3358

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība".