Kursa kods JurZ4032

Kredītpunkti 2

Vides tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums03.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par vides aizsardzības principiem Eiropas Savienībā un Latvijā, par vides resursu aizsardzības tiesiskajiem līdzekļiem un atbildību par videi nodarīto kaitējumu. Kursa ietvaros tiek analizēti ietekmes uz vidi veidi un tiesiskais regulējums, novērtējuma loma vides aizsardzības mehānismā. Kursā tiek aplūkoti piesārņojuma ierobežošanas un novēršanas administratīvie un ekonomiska rakstura līdzekļi, integrētās piesārņojuma atļaujas, atkritumu apsaimniekošanas tiesiskais regulējums, ūdeņu, atmosfēras gaisa tiesiskā aizsardzība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina personas konstitucionālās tiesības uz labvēlīgu vidi. Praktiskās nodarbības.
2. Pārzina ietekmes uz vidi novērtējuma lomu vides aizsardzības mehānismā, veidus un procesuālo kārtību. Kontroldarbs.
3. Pārzina integrētās piesārņojuma atļaujas, tās izsniegšanas procesu, atļaujas nosacījumus un to grozīšanu, apstrīdēšanas īpatnības. Kontroldarbs.
4. Pārzina atkritumu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu. Kontroldarbs.
5. Spēj noteikt atbildības subjektu par videi nodarīto kaitējumu. Praktiskās nodarbības.

6. Pārzina piesārņojuma ierobežošanas un novēršanas līdzekļus. Praktiskās nodarbības.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vides tiesību jēdziens un avoti – 1 h
2. Konstitucionālās tiesības uz labvēlīgu vidi – 2 h
3. Teritorijas plānošana kā vides aizsardzības līdzeklis – 2 h
4. Teritorijas plānojuma tiesiskuma kontrole. Patvaļīga būvniecība un tās tiesiskās sekas – 2 h
5. Ietekmes uz vidi novērtējums – 2 h
6. Ietekmes uz vidi novērtējums kā administratīva procedūra – 2 h
1. Kontroldarbs: Ietekmes uz vidi novērtējums – 1 h
7. Atbildība par videi nodarīto kaitējumu. Kriminālatbildība par noziedzīgajiem nodarījumiem pret dabas vidi – 2 h
8. Piesārņojuma ierobežošanas un novēršanas līdzekļi – 3 h
9. Integrētās piesārņojuma atļaujas – 4 h
2.Kontroldarbs: Integrētās piesārņojuma atļaujas – 1 h
10.Atmosfēras gaisa tiesiskā aizsardzība – 1 h
11.Atļaujas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu novadīšanai – 2h
12.Tiesiskā aizsardzība pret troksni un pret smakām – 1 h
13.Ūdeņu tiesiskā aizsardzība – 1 h
14.Atkritumu apsaimniekošana. Atkritumu apsaimniekošanas vietas izvēles un noteikšanas kārtība. Atkritumu apsaimniekošanas plāni un atļaujas – 3 h
3.Kontroldarbs: Atkritumu apsaimniekošana – 1 h

15.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dabas aizsardzība – 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Konstitucionālās tiesības uz labvēlīgu vidi. Kāzusu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
2.mājas darbs. Ietekmes uz vidi novērtējums. Kāzusu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
3.mājas darbs. Atbildība par videi nodarīto kaitējumu. Kāzusu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

4.mājas darbs. Integrētās piesārņojuma atļaujas. Kāzusu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu pārbaude tiek veikta ar trīs kontroldarbu palīdzību, kas tiek novērtēti ar atzīmi un katrs veido 30% no gala atzīmes. Patstāvīgais darbs veido 10% no gala atzīmes. Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Pamatliteratūra

1.Messeršmits K., Meiere S., Ūsiņa E. Eiropas vides tiesības. Rīga: EuroFaculty, 2004.
2.Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga, 2003.
3.Ietekmes uz vidi novērtējums. / Autoru kolekt. - Rīga: Ietekmes uz vidi novērtējuma Valsts birojs, 2002. – 208 lpp.

4.Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē, Bušmanis P. 2006. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis.- Jelgava. LLU, 225 lpp.

Papildliteratūra

1. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Autoru kolektīvs Ivo Alehno zinātniskajā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.
2. Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos. Rīga: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2008.

3. Meiere S. Personas tiesības vērsties tiesā kā būtisks detālplānojumu tiesiskuma kontroles elements. LU 70.konferences rakstu krājums: Inovāciju juridiskais nodrošinājums. LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 103.-116.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.www.juristavards.lv
2.www.manas.tiesas.lv
3.www.vvd.gov.lv

4.www.vpvb.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”