Kursa kods JurZ4032

Kredītpunkti 2

Vides tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par vides aizsardzības principiem Eiropas Savienībā un Latvijā, par vides resursu aizsardzības tiesiskajiem līdzekļiem un atbildību par videi nodarīto kaitējumu. Kursa ietvaros tiek analizēti ietekmes uz vidi veidi un tiesiskais regulējums, novērtējuma loma vides aizsardzības mehānismā. Kursā tiek aplūkoti piesārņojuma ierobežošanas un novēršanas administratīvie un ekonomiska rakstura līdzekļi, integrētās piesārņojuma atļaujas, atkritumu apsaimniekošanas tiesiskais regulējums, ūdeņu, atmosfēras gaisa tiesiskā aizsardzība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1.Izpratne par personas konstitucionālajām tiesībām uz labvēlīgu vidi. Praktiskās nodarbības. Patstāvīgais darbs.
2.Pārzina ietekmes uz vidi novērtējuma lomu vides aizsardzības mehānismā, veidus un procesuālo kārtību. Kontroldarbs.
3.Pārzina integrētās piesārņojuma atļaujas, tās izsniegšanas procesu, atļaujas nosacījumus un to grozīšanu, apstrīdēšanas īpatnības. Kontroldarbs.
4.Pārzina atkritumu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu. Kontroldarbs.

PRASMES
1.Spēj patstāvīgi, atbilstoši iecerēto piesārņojošo darbību veikšanai, noteikt vajadzīgas kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas. Praktiskie darbi. Patstāvīgais darbs.
2.Spēj brīvi diskutēt par iepriekš sagatavotu tēmu. Diskusijas.

KOMPETENCE
1.Spēj patstāvīgi kritiski analizēt vides aizsardzības tiesisko regulējumu. Kontroldarbi, praktiskie darbi.

2.Spēj patstāvīgi analizēt vides tiesiskās attiecības un noteikt piemērojamas tiesību normas. Praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vides tiesību jēdziens un avoti. (1 h lekcija )
2. Konstitucionālās tiesības uz labvēlīgu vidi. ( 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
3. Teritorijas plānošana kā vides aizsardzības līdzeklis. (1 h lekcija)
4. Teritorijas plānojuma tiesiskuma kontrole. Patvaļīga būvniecība un tās tiesiskās sekas. (1 h lekcija)
5. Ietekmes uz vidi novērtējums. ( 1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
6. Ietekmes uz vidi novērtējums kā administratīva procedūra. ( 1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
1. Kontroldarbs: Ietekmes uz vidi novērtējums. ( 1 stunda)
7. Atbildība par videi nodarīto kaitējumu. Kriminālatbildība par noziedzīgajiem nodarījumiem pret dabas vidi. ( 1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
8. Piesārņojuma ierobežošanas un novēršanas līdzekļi. ( 1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
9. Integrētās piesārņojuma atļaujas. ( 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
2.Kontroldarbs: Integrētās piesārņojuma atļaujas. ( 1 stunda)
10.Atmosfēras gaisa tiesiskā aizsardzība. ( 1 h lekcija)
11.Atļaujas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu novadīšanai. ( 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
12.Tiesiskā aizsardzība pret troksni un pret smakām. ( 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
13.Ūdeņu tiesiskā aizsardzība. ( 1 h lekcija)
14.Atkritumu apsaimniekošana. Atkritumu apsaimniekošanas vietas izvēles un noteikšanas kārtība. Atkritumu apsaimniekošanas plāni un atļaujas. ( 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
3.Kontroldarbs: Atkritumu apsaimniekošana. ( 1 stunda)

15.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dabas aizsardzība. (1 h lekcija)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem, jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Konstitucionālās tiesības uz labvēlīgu vidi. Kāzusu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
2.mājas darbs. Ietekmes uz vidi novērtējums. Kāzusu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
3.mājas darbs. Atbildība par videi nodarīto kaitējumu. Kāzusu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

4.mājas darbs. Integrētās piesārņojuma atļaujas. Kāzusu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu pārbaude tiek veikta ar trīs kontroldarbu palīdzību, kas tiek novērtēti ar atzīmi un katrs veido 30% no gala vērtējuma. Patstāvīgais darbs veido 10% no gala vērtējuma. Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1.Messeršmits K., Meiere S., Ūsiņa E. Eiropas vides tiesības. Rīga: EuroFaculty, Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. 459 lpp.
2.Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Autoru kolektīvs Ivo Alehno zinātniskajā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 392 lpp.
3.Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga, Zvaigzne ABC , 2003., 183 lpp.
4.Zaļoksnis J., Kļaviņš M., Brikše I., Meiere S. Vides vadība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011., 205 lpp.
5.Ietekmes uz vidi novērtējums. / Autoru kolekt. - Rīga: Ietekmes uz vidi novērtējuma Valsts birojs, 2002., 208 lpp.

6.Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē, Bušmanis P. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis.- Jelgava. LLU, 2006., 225 lpp.

Papildliteratūra

1.Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos. Rīga: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2008., 128 lpp.
2.Meiere S. Personas tiesības vērsties tiesā kā būtisks detālplānojumu tiesiskuma kontroles elements. LU 70.konferences rakstu krājums: Inovāciju juridiskais nodrošinājums. LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 103.-116.lpp..

3.Meiere S. Ilgtspējīgas attīstības princips Satversmes tiesas praksē. Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 30.-45.lpp..

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls tiesiskai domai un praksei “Jurista Vārds”. Pieejams: http://www.juristavards.lv
2.Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams:http://www.likumi.lv
3.Valsts vides dienests. Pieejams:http://www.vvd.gov.lv
4.Vides pārraudzības valsts birojs. Pieejams:http://www.vpvb.gov.lv

5.Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija. Pieejams:http://www.varam.gov.lv

Piezīmes

ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”.