Kursa kods JurZ4031

Kredītpunkti 2

Projektu tiesiskie aspekti

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums10.09.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par administratīvajām tiesībām, publiskajiem iepirkumiem, par komerctiesību subjektu juridisko statusu, dibināšanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību un saimnieciskās darbības tiesiskā regulējuma pamatjautājumiem, par darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanos, darba aizsardzību, tiesiskā darījuma sastāva elementiem, līguma veidiem un noslēgšanas kārtību, par apdrošināšanu. Iegūst zināšanas dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par administratīvi tiesiskajām attiecībām, valsts pārvaldes sistēmu un administratīvā procesa būtību iestādē. Veidota izpratne par komerctiesībām un darba tiesiskajām attiecībām, tiesisko darījumu un līgumattiecībām.
Prasmes – brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā, izmantot tiesību avotus projektu izstrādāšanā un īstenošanā. Spēj patstāvīgi dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības, slēgt civiltiesiskus līgumus, kā arī pielietot zināšanas par administratīvā procesa uzsākšanu, administratīvā akta un faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.
Kompetences – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes administratīvajās tiesībās, darba un komerctiesībās, saistību tiesībās, spējas patstāvīgi izmantot tiesību avotus, pielietot iegūtas zināšanas projektu izstrādāšanā un īstenošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saistību tiesību jēdziens un rašanās pamati. Tiesisks darījums.
2. Līgumtiesības: Līguma jēdziens, veidi un noslēgšanas kārtība.
3. Izplatītākie līgumu veidi projektu vadīšanā:uzņēmuma līgums,nomas un īres līgums, piegādes līgums, pilnvarojuma līgums.
4. Saistību tiesību pastiprināšana.
5. Komerctiesību jēdziens.Komersantu veidi. Kapitālsabiedrību raksturojums un darbības principi.
6. Komercdarījumi: jēdziens, veidi, forma, noslēgšanas kārtība. Izplatītākie komercdarījumu veidi projektu vadīšanā.
7. Darba tiesisko attiecību nodibināšana.Darba tiesisko attiecību ilgums.
8. Darba laiks. Darba samaksa.
9. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.
10. Darba aizsardzība.
11. Apdrošināšanas tiesības: Apdrošināšanas būtība un jēdziens. Apdrošināšanas līguma jēdziens un veidi.
12. Administratīvo tiesību jēdziens. Valsts pārvaldes jēdziens, institucionālā sistēma.
13. Valsts pārvaldes darbības formas. Administratīvā akta jēdziens, tā saturs un forma.
14. Administratīvā procesa iestādē vispārīgs raksturojums.
15. Publisko iepirkumu tiesiskais regulējums.
16. Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi un sistemātiski studējot, ieskaite saņemama bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus. Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Ieskaites vērtējumu veido kontroldarbu vidējais aritmētisks vērtējums un sekmīgs vērtējums par mājas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Autoru kolektīvs Dr. iur. J.Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: TNA, 2013. 1058 lpp.
2. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.
3. Darba attiecību enciklopēdija. Rīga: Merkurijs Lat, 2005. 775 lpp.
4. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006.

Papildliteratūra

1. Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs. Dr.iur. J.Briedes vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008. 776 lpp.
2. Torgāna K. visp.redakcijā (autoru kolektīvs). Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Otrais izdevums. Rīga: Mans īpašums, 2000. 687 lpp.
3. Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa. Mācību grāmata. Rīga : TNA, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2. iFinanses.lv

Piezīmes

Obligāts studiju kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Projektu vadība” maģistrantiem.