Kursa kods JurZ4030

Kredītpunkti 2

Nekustamā īpašuma formēšana II

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Velta Paršova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Citi3053, Zemes ierīcības projektēšana I

JurZ2008, Kadastrs

Kursa anotācija

Students izstrādā kursa projektu izvēlētā nekustamā īpašuma (kopīpašuma) sadalei reālās daļās, lai papildinātu teorētiskajā kursā iegūtās zināšanas un gūtu ieskatu par minēto projektu sastādīšanas kārtību un projektējuma tehniskajiem un tiesiskajiem risinājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par vispārīgajiem uzstādījumiem nekustamā īpašuma formēšanā, kā arī par zemes vienību, būvju un telpu grupu formēšanu, un nekustamo īpašumu veidošanu.
• Prasmes patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma formēšanas darbības un pielietot nekustamā īpašuma formēšanas metodiku.
• Kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nekustamā īpašuma sadalīšana reālās daļās (kopīpašuma pilnīga izbeigšana)
2 Nekustamā īpašuma izvēle
3 Prasības nekustamā īpašuma izvēlei – sastāv no vismaz divām zemes vienībāmdzīvojamās ēkas un palīgēkām
4 Katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu skaita noskaidrošana
5 Nekustamā īpašuma raksturojums (tehniskie dati)
6 Nepieciešamo normatīvo aktu apzināšana
7 Apzināto normatīvo aktu analīze un piemērošana
8 Zemes ierīcības projekta variantu izstrāde skiču līmenī
9 Būvprojekta variantu izstrāde skiču līmenī
10 Projektējuma tehniskā risinājuma pamatojuma izstrāde
11 Priekšlikumi tehniskā risinājuma variantu realizācijai
12 Projektējuma tiesisko risinājuma apzināšana
13 Priekšlikumi tiesisko risinājumu variantu realizācijai
14 Kursa projekta paskaidrojuma raksta sastādīšana
15 Kursa projekta paskaidrojuma raksta noformēšana atbilstoši noteiktajām prasībām
16 Kursa projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students patstāvīgi, ārpusnodarbību laikā, izstrādā kursa projektu atbilstoši pasniedzēja izsniegtajam uzdevumam un tā prasībām. Projekta paskaidrojuma raksts un grafiskais materiāls jānoformē atbilstoši LIF studentu darbu noformēšanas metodisko norādījumu prasībām. Aizstāvot izstrādāto kursa projektu, starp studentu un pasniedzēju veidojas dialogs, kurā students pamato un aizstāv projektējuma variantu tehniskos un tiesiskos risinājumus.

Pamatliteratūra

1. Civillikums. Kodifikācijas nodaļas 1937.gada izdevums. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937. 387 lpp.
2. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.
4. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2.daļa. Būvju īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 184 lpp.

Papildliteratūra

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.
2. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" studentiem.