Kursa kods JurZ4027

Kredītpunkti 3

Patērētāju tiesību aizsardzība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2026, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studentiem tiek sniegts vispārējs priekšstats par patērētāja jēdziena būtību, patērētāja tiesībām un patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo regulējumu Latvijā un Eiropas Savienībā. Studenti tiek iepazīstināti ar patērētāju tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu, patērētāja pretenzijas būtību un likumiskajām prasībām. Studenti iegūst zināšanas par patērētāju tiesībām, slēdzot līgumus, preču un pakalpojumu atbilstību un drošumu, patērētāju pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, informācijas nodrošināšanu par precēm un pakalpojumiem, preču marķējuma prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1. Izprot patērētāja tiesību jēdziena būtību, zina patērētāju tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu Latvijā, normatīvo regulējumu Latvijā un ES - diskusija nodarbībā;
2. Zināšanas par patērētāju tiesībām, slēdzot līgumus, preču un pakalpojumu atbilstību un drošumu, preču marķējuma prasībām, negodīgas komercprakses būtību un veidiem, strīdu risināšanu un atbildību pārkāpumu gadījumos – kontroldarbs;
PRASMES:
1. Spēj orientēties patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos aktos un pielietot savas zināšanas savu patērētāja tiesību aizsardzībai - darbs grupās, prezentācijas;
2. Prot nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmējdarbībā – darbs grupās, patstāvīgais darbs;
3. Spēj komunicēt ar citiem studentiem par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un problemātiku – darbs grupās;
4. Spēj prezentēt iegūtos rezultātus - prezentācijas, referāts.
KOMPETENCES:
1. Spēj patstāvīgi atrisināt tipiskus patērētāju tiesību pārkāpumus – eksāmens;

2. Spēj patstāvīgi un efektīvi izmantot iegūtās zināšanas un prasmes patērētāju tiesību aizsardzības jomā uzņēmējdarbībā – kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads patērētāju tiesību aizsardzībā, tās tiesiskā bāze. (1 h lekcija)
2. Patērētāju tiesību aizsardzības institucionālā sistēma. (2 h lekcijas)
3. Preču un pakalpojumu atbilstība līguma noteikumiem un patērētāja prasījumi. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
4. Netaisnīgi līguma noteikumi, līgumu analīze. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
5. Distances līgumi, līgumu analīze. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
6. Līgumi, kas noslēgti ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, līgumu analīze. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
7. Kontroldarbs. (1 h praktiskais darbs)
8. Kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu līgumi, līgumu analīze. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
9. Patērētāja kreditēšanas līgumi, līgumu analīze. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
10. Negodīgas komercprakses aizliegums un reklāmas jomas regulējums. (3 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
11. Kontroldarbs. (1 h praktiskais darbs)
12. Preču un pakalpojumu atbilstība un drošums. Korektīvās darbības patērētāju tiesību nodrošināšanai. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
13. Preču un pakalpojumu cenu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Norādīšanas noteikumu ievērošanas pētījums. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
14. Preču marķējums, marķējuma analīze. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)

15. Referātu aizstāvēšana (2 h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 2.kontroldarbi;
• referāts;

• rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Referāts, prezentācija – patstāvīgi izvēlēta tēma patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Iesniegšana un prezentēšana tikai noteiktajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
• 1.kontroldarbs – 10 punkti;
• 2.kontroldarbs 10 punkti;
• Referāts – 40 punkti;
• Eksāmens – 40 punkti.

10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
2. Preču un pakalpojumu drošuma likums.

3. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums.

Papildliteratūra

1. Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums.
2. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums.
3. Reklāmas likums.
4. Likums „Par atbilstības novērtēšanu”.
5. Likums „Par atbildību par preces un pakalpojumu trūkumiem”.
6. Likums „Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.
7. Pārtikas aprites uzraudzības likums.
8. Ģenētiski modificēto organismu aprites likums.
11. Administratīvo pārkāpumu kodekss.
12. MK 20.05.2014. noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
13. MK 21.10.2014. noteikumi Nr. 648 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
14. MK 26.06.2018. noteikumi Nr.353 „ Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”.
15. MK 25.10.2016. noteikumi Nr.691 „ Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.
16. MK 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas”.
17. MK 14.02.2006. noteikumi Nr. 119 „Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām”.
18. MK 22.02.2005. noteikumi Nr. 142 „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums”.
19. MK 03.08.1999. noteikumi Nr. 273 „Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība”.
20. MK 29.02.2000. noteikumi Nr. 78 „Stikla izstrādājumu marķēšanas noteikumi”.
21. MK 15.02.2011. noteikumi Nr. 132 „Rotaļlietu drošuma noteikumi”.

22. Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati: Rīga: Zvaigzne ABC, 2015, 374 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapa: http://www.ptac.gov.lv/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Tiesību zinātnes”.