Kursa kods JurZ4027

Kredītpunkti 3

Patērētāju tiesību aizsardzība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst vispārēju priekšstatu par patērētāja jēdziena būtību, patērētāja tiesībām. Tiek sniegtas zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības starptautisko tiesisko bāzi un patērētāju aizsardzības likumdošanu Latvijā. Studenti tiek iepazīstināti ar patērētāju tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu, patērētāja pretenzijas būtību un likumiskajām prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par patērētāja jēdziena būtību, tiesībām, tiesību aizsardzības likumdošanu Latvijā un starptautisko tiesisko bāzi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, par līgumiem, patērētāju pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, informācijas nodrošināšanu par precēm un pakalpojumiem, preču marķējuma prasībām, par atbildību pārkāpumu gadījumos. Prasmes – studenti būs spējīgi orientēties patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanā un pielietot savas zināšanas savu patērētāja tiesību aizsardzībai un nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas ievērošanu uzņēmējdarbībā. Kompetences – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu pozitīvās un konstruktīvās pieejas patērētāju un uzņēmējdarbības veicēju efektīvas mijiedarbības nodrošināšanai atbilstoši Latvijas un ES likumdošanas prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Patērētājs un viņa tiesības, patērētāja un uzņēmēja interešu konflikts.
2 Patērētāju tiesību aizsardzības starptautiskā tiesiskā bāze.
3 Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana Latvijā.
4 Patērētāju tiesību aizsardzības institucionālā sistēma.
5 Līgums patērētāju tiesību aizsardzībā un līgumu veidi.
6 Patērētāju krāpšanas problēmas, sekas un riski.
7 Patērētāja pretenzijas būtība un likumiskās prasības.
8 Patērētāju pretenziju izskatīšanas kārtība.
9 Patērētāja kreditēšanas līgums. Patērētāja prasījumi saistībā ar patērētāja kreditēšanu.
10 Preču un pakalpojumu drošums. Atbildība par preces un pakalpojuma trūkumiem.
11 Informācijas nodrošināšana par precēm un pakalpojumiem.
12 Preču marķējums.
13 Patērētāju tiesības uz drošas pārtikas lietošanu.
14 Administratīvie pārkāpumi patērētāju tiesību aizsardzībā.
15 Administratīva pārkāpuma lieta patērētāju tiesību aizsardzībai.
16 Patērētāju interešu nodrošināšanas ekonomiskie aspekti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana
- studentu aktivitāte, risinot uzdevumus praktiskajās nodarbībās;
- izpildīti un ieskaitīti visi pārbaudes kontroldarbi, noslēgumā eksāmens;
- kursa kopējais vērtējums = 60% eksāmens + 40% referāts.

Pamatliteratūra

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [Skatīts 16.09.2016.] Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=23309
2. Preču un pakalpojumu drošuma likums [tiešsaiste] [Skatīts 16.09.2016.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=87664
3. Noteikumi par patērētāja kreditēšanu. MK noteikumi Nr. 1219 [tiešsaiste] [Skatīts 16.09.2016.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=223797
4. B.Vītoliņa. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati: Rīga: Zvaigzne ABC, 2015, 374 lpp.

Papildliteratūra

1. Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums [tiešsaiste] [Skatīts 6.09.2016.] Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=275063
2. MK 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” [tiešsaiste] [Skatīts 16.09.2016.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=24543
3. Špakoviča E. Patērētāju intereses un to aizsardzība reģionālajā aspektā. Promocijas darba kopsavilkums. [tiešsaiste][Skatīts 16.09.2016.] Jelgava: LLU, 2004. Pieejams:www3.acadlib.lv/greydoc/Spakovicas_disertacija/Spakovica_lat.doc

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mājsaimniecības budžets. Statistikas biļetens / CSP Mājsaimniecību budžetu pētījuma galvenie rezultāti. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007- ISSN 1407-2688.
2. http://www.ptac.gov.lv
3. http://www.consumer-guide.com

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalauru studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes".