Код курса JurZ4022

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса21.06.2018

Разработчик курса

author

Stepans Pokotinskis

Учебная литературa

Bojārs J. (2004) Starptautiskās publiskās tiesības I. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-422.lpp.
2.Bojārs J. (2006) Starptautiskās publiskās tiesības II. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-77.lpp.
3.Bojārs J. (2007) Starptautiskās publiskās tiesības III. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-118.lpp., 234.-348.lpp.
4.Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības I. Rīga: ”Zvaigzne ABC”, 1.-199.lpp.

5.Fogels A.(2009) Modernās starptautiskās tiesības. Rīga: „Zvaigzne ABC”.

Дополнительная литература

1.Dokumentu krājums.(2000) Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: „AGB”.
2.Latiševs V. (2008) Praktiskais palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai. Rīga, Merkurijs LAT.

3.Škoba L., Sakārne I., Novicka S. (2004) 1980.gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls “Jurista Vārds”

2. www.politika.lv