Kursa kods JurZ4022

Kredītpunkti 2

Starptautiskās līgumtiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareStarptautiskās tiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Kursa anotācija

Kurss iepazīstina ar starptautisko tiesību būtību, subjektiem, objektiem un sistēmu. Kursa ietvaros tiek attīstīta izpratne par starptautiskajām līgumtiesībām, tiek analizētas starptautiskā līguma noslēgšanas stadijas, starptautiski tiesiskās atbildības subjekti un formas. Kursā tiek aplūkoti starptautisko strīdu noregulēšanas tiesiskie līdzekļi. Kursa ietvaros tiek sniegts ievads starptautiskajās privātajās tiesībās, tiek aplukota starptautiskā preču pirkuma līguma noslēgšanas kārtība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Izpratne par starptautisko līgumtiesību būtību, starptautisko līgumu noslēgšanas stadijām un kārtību. Kontroldarbs.
2. Zina un izprot starptautiskās tiesiskās atbildības būtību, subjektus un formas. Kontroldarbs.
3. Zināšanas par starptautiskā preču pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas kārtību. Kontroldarbs.
Prasmes
1. Spēj patstāvīgi klasificēt starptautiskus līgumus, diskutēt par starptautisko līgumu noslēgšanas stadijām un kārtību. Praktiskie darbi.
2. Spēj argumentēti apspriest praktiskus jautājumus par starptautiskās tiesiskās atbildības pamatiem, subjektiem un formām. Praktiskie darbi, diskusijas nodarbībā.
3. Spēj argumentēt un izklāstīt izdarītos slēdzienus par starptautiskajiem līgumiem. Praktiskie darbi,
diskusijas nodarbībā.
Kompetence
1. Spēj patstāvīgi kritiski izanalizēt problēmas starptautisko līgumu noslēgšanas kārtībā. Kontroldarbi, praktiskie darbi.
2. Spēj patstāvīgi analizēt praktiskas problēmas starptautisko preču pirkuma-pārdevuma līgumu noslēgšanas kārtībā. Kontroldarbi, praktiskie darbi.
3. Spēj ņemt dalību starptautiskās tiesiskās atbildības subjektu un formas noteikšanā. Praktiskie darbi, grupu darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Starptautisko tiesību sistēma. Starptautiskās publiskās un starptautiskās privātās tiesības. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
2. Starptautisko publisko tiesību objekti un subjekti, to tiesībsubjektība. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
3. Starptautisko privāto tiesību objekti un subjekti, to tiesībsubjektība un valstiskā piederība. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
1.kontroldarbs: Starptautisko tiesību objekti un subjekti. (1 stunda)
4. Starptautiskās līgumtiesības un to nozīme. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
5. Starptautisko līgumu struktūra un forma. (1 h lekcija)
6. Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība, starptautisko publisko tiesību jomā. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
7. Līgumu stāšanās spēkā. Līgumu ievērošana, piemērošana un interpretācija. (1 h lekcija)
8. Līgumu spēkā neesamība, darbības izbeigšana vai apturēšana. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
9. Līguma nepildīšana. (1 h lekcija)
2. kontroldarbs: Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība starptautisko publisko tiesību jomā. ( 1 stunda)
10.Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība starptautisko privāto tiesību jomā. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
3. kontroldarbs: Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība starptautisko privāto tiesību jomā. ( 1 stunda)
11. Starptautiski tiesiskā atbildība. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
4. kontroldarbs: Starptautiski tiesiskā atbildība. ( 1 stunda)
12.Strīdu atrisināšana. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
13.Starptautiskā justīcija. (1 h lekcija)

14.INKOTERMS. (1 h lekcija)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem, iesniegtam patstāvīgajam darbam, jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Starptautiskā līguma jēdziens un veidi. Kāzusa atrisināšana.
2.mājas darbs. Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība starptautisko publisko tiesību jomā. Kāzusa atrisināšana.
3.mājas darbs. Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība starptautisko privāto tiesību jomā. Kāzusa atrisināšana.

4.mājas darbs. Atbildība starptautiskajās tiesībās. Kāzusa atrisināšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu pārbaude tiek veikta ar četru kontroldarbu palīdzību, kas tiek novērtēti ar atzīmi un katrs no 1.un 3. kontroldarba vērtējumiem veido 20% no gala vērtējuma, savukārt katrs no 2. un 4. kontroldarba vērtējumiem veido 30% no gala vērtējuma. Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1.Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības I. R., „Zvaigzne ABC”,2004., 1.-422.lpp.
2.Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības II. R., „Zvaigzne ABC”, 2006., 1.-77.lpp.
3.Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības III. R., „Zvaigzne ABC”, 2007., 1.-118.lpp., 234.-348.lpp.
4.Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības I. Rīga: ”Zvaigzne ABC”, 2010., 1.-199.lpp.

5.Fogels A. Modernās starptautiskās tiesības. Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2009., 294 lpp.

Papildliteratūra

1.Dokumentu krājums. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: „AGB”, 2000.,286 lpp.
2.Latiševs V. Praktiskais palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai. Rīga, Merkurijs LAT., 2008., 282 lpp.

3.Škoba L., Sakārne I., Novicka S.1980.gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004., 310 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Jurista Vārds: Žurnāls tiesiskai domai un praksei - www.juristavards.lv
2.Latvijas Republikas tiesību akti - https://likumi.lv
3.Latvijas Republikas Augstākā tiesa - www.at.gov.lv

4.Ārlietu ministrija - www.mfa.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika” specializācijas virzienam “Tiesību zinātnes”