Kursa kods JurZ4022

Kredītpunkti 2

Starptautiskās līgumtiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareStarptautiskās tiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Kursa anotācija

Kurss iepazīstina ar starptautisko tiesību būtību, subjektiem, objektiem un sistēmu. Kursa ietvaros tiek attīstīta izpratne par starptautiskajām līgumtiesībām, tiek analizētas starptautiskā līguma noslēgšanas stadijas, starptautiski tiesiskās atbildības subjekti un formas. Kursā tiek aplūkoti starptautisko strīdu noregulēšanas tiesiskie līdzekļi. Kursa ietvaros tiek sniegts ievads starptautiskajās privātajās tiesībās, tiek aplukota starptautiskā preču pirkuma līguma noslēgšanas kārtība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Spēj identificēt starptautisko tiesību subjektus, noteikt to tiesībspēju un rīcībspēju. Kontroldarbs.
2.Izpratne par starptautisko līgumtiesību būtību, starptautisko līgumu noslēgšanas stadijām un kārtību. Kontroldarbs.
3.Zināšanas par starptautiskā preču pirkuma-pārdevuma noslēgšanas kārtību. Kontroldarbs.
4.Zina un izprot starptautiskās tiesiskās atbildības būtību, subjektus un formas. Kontroldarbs.

5.Spēj patstāvīgi klasificēt starptautiskus līgumus, diskutēt par starptautisko līgumu noslēgšanas stadijām un kārtību. Praktiskās nodarbības.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Starptautisko tiesību sistēma. Starptautiskās publiskās un starptautiskās privātās tiesības – 2 h
2. Starptautisko publisko tiesību objekti un subjekti, to tiesībsubjektība – 2 h
3. Starptautisko privāto tiesību objekti un subjekti, to tiesībsubjektība un valstiskā piederība – 2 h
1.kontroldarbs: Starptautisko tiesību objekti un subjekti – 1h
4. Starptautiskās līgumtiesības un to nozīme – 2 h
5. Starptautisko līgumu struktūra un forma – 1 h
6. Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība, starptautisko publisko tiesību jomā - 4 h
7. Līgumu stāšanās spēkā. Līgumu ievērošana, piemērošana un interpretācija – 3 h
8. Līgumu spēkā neesamība, darbības izbeigšana vai apturēšana – 2 h
9. Līguma nepildīšana – 1 h
2. kontroldarbs: Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība starptautisko publisko tiesību jomā – 1h
10. Starptautiski tiesiskā atbildība- 4 h
3. kontroldarbs: Starptautiski tiesiskā atbildība – 1h
11.Strīdu atrisināšana – 2 h
12.Starptautiskā justīcija – 1 h
13.Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība starptautisko privāto tiesību jomā – 2 h

14.INKOTERMS – 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem, iesniegtam patstāvīgajam darbam, jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Starptautiskā līguma jēdziens un veidi. Kāzusa atrisināšana.
2.mājas darbs. Starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība starptautisko publisko tiesību jomā. Kāzusa atrisināšana.

3.mājas darbs. Atbildība starptautiskajās tiesībās. Kāzusa atrisināšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu pārbaude tiek veikta ar četru testu veidā kontroldarbu palīdzību, kas tiek novērtēti ar atzīmi.
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Pamatliteratūra

Bojārs J. (2004) Starptautiskās publiskās tiesības I. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-422.lpp.
2.Bojārs J. (2006) Starptautiskās publiskās tiesības II. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-77.lpp.
3.Bojārs J. (2007) Starptautiskās publiskās tiesības III. R., „Zvaigzne ABC”, 1.-118.lpp., 234.-348.lpp.
4.Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības I. Rīga: ”Zvaigzne ABC”, 1.-199.lpp.

5.Fogels A.(2009) Modernās starptautiskās tiesības. Rīga: „Zvaigzne ABC”.

Papildliteratūra

1.Dokumentu krājums.(2000) Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: „AGB”.
2.Latiševs V. (2008) Praktiskais palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai. Rīga, Merkurijs LAT.

3.Škoba L., Sakārne I., Novicka S. (2004) 1980.gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Jurista Vārds”

2. www.politika.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika” specializācijas virzienam “Tiesību zinātnes”