Kursa kods JurZ4017

Kredītpunkti 3

Saistību tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par saistību tiesību rašanās pamatiem, tiesiskā darījuma sastāvu, zaudējumiem un to atlīdzību, saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļiem un izbeigšanas pamatiem. Kursā tiek analizēti atsevišķa veida Civillikumā regulēti civiltiesiskie līgumi un līgumu noslēgšanas kārtība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zināšanas par saistību tiesību būtību, rašanās, pastiprināšanas un izbeigšanas pamatiem. Patstāvīgais darbs.
2. Izpratne par tiesiskā darījuma jēdzienu, sastāvdaļām un veidiem. Kontroldarbs ar kāzusu.
3. Zināšanas par līgumattiecībām: līguma jēdzienu un veidiem, noslēgšanas kārtību. Kontroldarbs ar kāzusu.
4. Pārzina atsevišķa veida Civillikumā regulētus līgumus un no tiem izrietošās tiesiskās attiecības. Kontroldarbs ar kāzusu.
PRASMES
1. Spēj patstāvīgi, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, identificēt saistību tiesības, tās rašanās pamatus, pastiprināšanas tiesiskos līdzekļus un izbeigšanas pamatus. Praktiskie darbi.
2. Spēj klasificēt tiesiskos darījumus, nošķirt to sastāvdaļas. Diskusijas nodarbībā.
3. Spēj patstāvīgi identificēt civiltiesiskos līgumus, noteikt to priekšmetu un sastāvdaļas. Patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
KOMPETENCE
1. Spēj patstāvīgi analizēt saistību tiesību rašanās, pastiprināšanas un izbeigšanas pamatus. Praktiskie darbi,kontroldarbs, eksāmens.
2. Spēj patstāvīgi identificēt saistību līgumus un analizēt no līgumiem izrietošās pušu tiesiskās attiecības.Kontroldarbs,praktiskie darbi,
eksāmens.

3. Spēj patstāvīgi analizēt juridisko informāciju un aktuālos problēmjautājumus, sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai saistību tiesību jomā. Praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saistību tiesību jēdziens. Saistību tiesību rašanās pamati. ( 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
2. Tiesiskā darījuma jēdziens un sastāva elementi, klasifikācija. ( 2 h lekcijas,1 h praktiskais darbs)
3. Līguma jēdziens, veidi, forma un noslēgšanas kārtība. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
1. kontroldarbs:Tiesisks darījums. Līguma noslēgšanas kārtība. (1 stunda)
4. Gribas trūkumi tiesiskajos darījumos. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
5. Saistību tiesību pastiprināšanas jēdziens un veidi. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
6. Zaudējumi un to atlīdzība. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
7. Saistību tiesību izbeigšanās. ( 2 h lekcijas)
8.Dāvinājums. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
9.Pirkuma līgums. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
10.Piegādes līgums. ( 1 h lekcija)
2.kontroldarbs. Pirkuma līgums. Piegādes līgums. (1 stunda)
11.Uztura līgums. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
12.Aizdevuma līgums. ( 1 h lekcija)
13.Patapinājuma līgums. ( 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
14.Glabājuma līgums. ( 1 h lekcija)
15.Nomas un īres līgums. ( 3 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
16.Pilnvarojuma līgums. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
17.Uzņēmuma līgums. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)

18.Pārvadājuma līgums. ( 2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams sekmīgi izpildīt divus kontroldarbus un nokārtot eksāmenu. Jābūt sekmīgi izpildītiem un iesniegtiem patstāvīgajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs.Saistību tiesību rašanās pamati. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
2.mājas darbs. Tiesiskā darījuma sastāva elementi.Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
3.mājas darbs.Saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļi. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
4.mājas darbs. Saistību tiesību izbeigšanas pamatus. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
5.mājas darbs. Līgumu noslēgšanas kārtība.Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

6.mājas darbs. Atsevišķa veida Civillikumā regulēto civiltiesisko līgumu analīze. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevumu vērtējuma, studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba, eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 40% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu, kontroldarbu, eksāmena praktisko uzdevumu (kāzusu) novērtē saskaņā ar mājas darba, kontroldarba, eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Kontroldarbu, eksāmena vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena, kontroldarbu uzdevumiem.
Katra kontroldarba vērtējums veido 20% no studiju kursa kopējā vērtējuma, 20% no vērtējuma veido aktivitātes vērtējums praktiskajās nodarbībās uzdoto uzdevumu izpildē un eksāmena vērtējums veido 40% no gala vērtējuma.10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1.Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga, 2007, 17. - 314 lpp.
2.Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2018. 4.-587 lpp.

3.Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. K. Torgāna visp. redakcijā (autoru kolektīvs). Otrais izdevums. Rīga: Mans īpašums, 2000., 18.-624. lpp.

Papildliteratūra

1.Broka B., Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Piektais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2017., 19.-201.lpp.
2.Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga: TNA, 2005, 137. -195. lpp.
3.Krauze R. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem. Ceturtais papildinātais izdevums. Rīga; TNA, 2008., 1.-283.lpp.
4.Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006, 11. - 284. lpp.

5.Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2008, 11. - 214. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Jurista Vārds: Žurnāls tiesiskai domai un praksei - www.juristavards.lv
2.E-pakalpojumi-Latvijas Tiesu Portāls: hpps://manas.tiesas.lv/eTiesas
3.Latvijas Republikas Augstākā tiesa - www.at.gov.lv

4.Latvijas Republikas tiesību akti: https://likumi.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kursi (B daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzieniem “Reģionālā attīstība un pārvalde” un “Tiesību zinātnes”.