Kursa kods JurZ4017

Kredītpunkti 3

Saistību tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par saistību tiesību rašanās pamatiem, tiesiskā darījuma sastāvu, zaudējumiem un to atlīdzību, saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļiem un izbeigšanas pamatiem. Kursā tiek analizēti atsevišķa veida Civillikumā regulēti civiltiesiskie līgumi un līgumu noslēgšanas kārtība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Pārzina saistību tiesību rašanās pamatus. Praktiskās nodarbības. Mājas darbi.
2.Pārzina tiesiskā darījuma sastāva elementus. Kontroldarbs. Praktiskās nodarbības.
3.Pārzina saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļus. Praktiskās nodarbības. Mājas darbi.
4.Pārzina saistību tiesību izbeigšanas pamatus. Praktiskās nodarbības. Mājas darbi.
5.Pārzina līgumu noslēgšanas kārtību. Praktiskās nodarbības. Mājas darbi.
6.Pārzina atsevišķa veida līgumus un no tiem izrietošās tiesiskās attiecības. Kontroldarbs. Praktiskās nodarbības. Mājas darbi.
7.Spēj identificēt civiltiesisku līgumu, noteikt līguma veidu. Praktiskās nodarbības. Mājas darbi.

8.Spēj noteikt saistību tiesību rašanās pamatus. Praktiskās nodarbības. Mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saistību tiesību jēdziens. Saistību tiesību rašanās pamati – 2 h
2. Tiesiskā darījuma jēdziens un sastāva elementi, klasifikācija – 4 h
3. Līguma jēdziens, veidi, forma un noslēgšanas kārtība – 4 h
1. kontroldarbs: Tiesisks darījums. Līguma jēdziens, noslēgšanas kārtība – 1 h
4. Gribas trūkumi tiesiskajos darījumos – 2 h
5. Saistību tiesību pastiprināšanas jēdziens un veidi – 3 h
6. Zaudējumi un to atlīdzība – 2 h
7. Saistību tiesību izbeigšanās – 3 h
8. Dāvinājums – 2 h
9. Pirkuma līgums – 4 h
10.Piegādes līgums – 1 h
2. kontroldarbs. Pirkuma līgums. Piegādes līgums – 2 h
11.Uztura līgums – 2 h
12.Aizdevuma līgums – 1 h
13.Patapinājuma līgums – 2 h
14.Glabājuma līgums – 1 h
15.Nomas un īres līgums – 4 h
16.Pilnvarojuma līgums – 3 h
17.Uzņēmuma līgums – 3 h

18.Pārvadājuma līgums – 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
• tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• uzdevums (kāzuss) par vienu no studiju kursā apgūtajiem civiltiesiskajiem līgumiem.
Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Saistību tiesību rašanās pamati. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
2.mājas darbs. Tiesiskā darījuma sastāva elementi. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
3.mājas darbs. Saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļi. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
4.mājas darbs. Saistību tiesību izbeigšanas pamatus. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
5.mājas darbs. Līgumu noslēgšanas kārtība. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

6.mājas darbs. Atsevišķa veida Civillikumā regulēto civiltiesisko līgumu analīze. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 40% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu un eksāmena praktisko uzdevumu (kāzusu) novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1.Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
2.Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2018. 590.lpp.

3.Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. K. Torgāna visp. redakcijā (autoru kolektīvs). Otrais izdevums. Rīga: Mans īpašums, 2000.

Papildliteratūra

1.Krauze R. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem. Ceturtais papildinātais izdevums. Rīga; TNA, 2008.

2. Broka B., Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Piektais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2017.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.juristavards.lv
2.www.manas.tiesas.lv

3.www.at.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzieniem “Reģionālā attīstība un pārvalde” un “Tiesību zinātnes”.