Kursa kods JurZ4016

Kredītpunkti 2

Lietu tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par lietu tiesību pamatjēdzieniem, skaidro to būtību. Aplūko īpašuma tiesību iegūšanas un izbeigšanās veidus, studenti iegūst praktiskās iemaņas to realizācijā un noformēšanā. Kursa apguve sniedz zināšanas par īpašuma apgrūtinājumiem, servitūtiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zināšanas un izpratne par lietu tiesību pamatjēdzieniem un kategorijām (Kontroldarbs).
2. Zināšanas par lietu klasifikāciju, īpašuma iegūšanas un izbeigšanas veidiem. (Kontroldarbs).
PRASMES
Profesionālās prasmes
1. Spēj patstāvīgi atlasīt lietu tiesību normas, apzināt citus normatīvos aktus, tos saistīt savā starpā (lietišķā spēle).
2. Spēj, orientējoties lietu tiesību institucionālajā bāzē, risināt juridiskos jautājumus (patstāvīgais darbs).
Vispārīgās prasmes
1. Spēj orientēties tiesību normās, tās atlasīt, risināt juridiskās situācijas (diskusijas nodarbībās).
KOMPETENCE
1. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un izmantot lietu tiesību normas un risināt praktiskās situācijas (grupu darbs).

2. Spēj kritiski analizēt lietu tiesību situācijas, interpretēt, izteikt normatīvo aktu jaunrades idejas (eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lietu tiesību jēdziens un sistēma. (1 h lekcija).
2. Lietu klasifikācija (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
3. Galvenās un blakus lietas, to tiesiskā reglamentācija (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
4. Nastas un izdevumi (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
5. Valdījuma jēdziens un būtība (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
6. Īpašuma tiesību jēdziens un saturs (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
7. Īpašuma aizsardzības mehānisms (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
8. Servitūtu jēdziens un klasifikācija (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
9. Reālservitūti (1 h praktiskais darbs).
10. Personālservitūti. Reālnastas. ( 1 h praktiskie darbi).
11. Ķīlas tiesības, jēdziens (2 lekcijas, 1 h praktiskais darbs).
12. Saistību nodrošināšana lietu tiesību izpratnē (1 lekcija).
13. Hipotēka (1 praktiskais darbs).
14. Izpirkuma tiesības jēdziens (1 h lekcija).

15. Lietu tiesību civilprocesuālā interpretācija (1 h lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams uzrakstīt 2 kontroldarbus par studiju kursu tēmām, piedalīties praktiskajās nodarbībās. Jābūt sekmīgi izpildītiem patstāvīgajiem darbiem un praktisko nodarbību uzdevumiem, kā arī – nokārtot eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem nepieciešams sagatavot patstāvīgo grupu darbu par īpašuma tiesību iegūšanas un izbeigšanas veidu tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā tiek vērtēti 2 kontroldarbi par īpašuma un lietu tiesību vispārīgajiem jautājumiem, kā arī sekmīgi nokārtots eksāmens.
Katrs kontroldarbs sastāda 25% no kopējā vērtējuma, eksāmens – 50%.

Pamatliteratūra

1. Civillikums (2002): LR likums. Trešā daļa Lietu tiesības. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=90221

2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.

Papildliteratūra

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās: Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 384 lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Īpašums (927.-1129.p.) Rīga: 2002.
3. Latvijas tiesību sistēma. Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, (2017), 221.-232.lpp.
4. Lietu tiesību jēdziens Latvijas civiltiesību sistēmā. Pieejams: http://www.rozenfelds.lv/lv/news/42

5. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999 – 2008. Rīga: VAS „Tiesu nama aģentūra”, 2009, 667 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums “Latvijas Vēstnesis”. ISSN 1407-0391

2. Jurista vārds : una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006 – ISSN 1691-2462.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika” specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes".