Kursa kods JurZ4015

Kredītpunkti 3

Darba tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par tiesību pamatjēdzieniem, skaidro darba tiesību jēdzienu un būtību. Aplūko darba līgumu veidus un iegūst praktiskas iemaņas to noformēšanā. Kursa apguve sniedz zināšanas par darba un atpūtas laiku un tā plānošanu uzņēmumā. Studenti iepazīstas ar darba kārtības jautājumiem un pamatprincipiem, kā arī ar darbinieku materiālās atbildības noteikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par darba tiesību būtību, nozīmi, lomu mūsdienu sabiedrībā. Veidota izpratne par nozīmīgākajiem darba tiesību institūtiem – darba attiecībām, subjektu un objektu mijiedarbību, darba tiesību saistību ar citām tiesību nozarēm. Prasmes – brīvi orientēties darba tiesību normatīvos, izmantot avotus, dibināt, realizēt darba tiesiskās attiecības, konstatēt un risināt juridiskās problēmas, izstrādāt juridiskos dokumentus, aizstāvēt subjektu intereses tiesu institūcijās. Kompetences – Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās iemaņas un prasmes patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskos faktus un parādības darba tiesībās un ar tām saistītajos normatīvajos aktos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tiesību pamatjēdzieni. Tiesības - sabiedrisko attiecību regulators.
2. Tiesību izcelšanās, būtība, pazīmes, funkcijas.
3. Darba tiesību vispārīgie jēdzieni. Darba tiesību vispārīgie noteikumi.
4. Darba tiesību jēdziens, saturs un avoti. Darba likums.
5. Darba tiesiskās attiecības: jēdziens, subjekti, saturs.
6. Darba tiesisko attiecību rašanās pamati. Arodbiedrību tiesiskais statuss.
7. Darba līgums. Darba līguma jēdziens un puses. Darba līguma saturs un tā veidi.
8. Darba līguma noslēgšanas kārtība. Pārcelšanās citā darbā: jēdziens, veidi. Pārcelšanās norobežošana no pārvietošanas.
9. Darba līguma izbeigšana. Darba līguma izbeigšanas pamati. Darba līguma laušana pēc darba devēja iniciatīvas. Darba līguma laušana pēc darbinieka iniciatīvas.
10. Darba līguma izbeigšanas nokārtojums. Atlaišanas pabalsts. Darba strīdi.
11. Darba un atpūtas laiks. Darba samaksas tiesiskais regulējums. Darba laika jēdziens un veidi. Atpūtas laika jēdziens un veidi.
12. Atvaļinājumi un to veidi. Darba samaksas tiesiskais regulējums.
13. Darba kārtība. Darbinieku materiālā atbildība.
14. Darba kārtības jēdziens un tā nodrošināšanas metodes. Iekšējās darba kārtības tiesiskais regulējums.
15. Nodarbinātība ārzemēs, darbinieku tiesības un pienākumi.
16. Darbinieku pārcelšana citā darbā. Darbinieku materiālās un sociālās garantijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens ar vērtējumu ballēs saņem studenti, kuri izpildījuši 2 kontroldarbus, izstrādājuši un aizstāvējuši praktiskos darbus un atbildējuši teorētiskos jautājumus studiju kursa apjomā.

Pamatliteratūra

1. Darba likums (2001): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019.
2. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289. lpp.
3. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp.
4. Ulmane V. Darba tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp. [Tiesību zinātņu bibliotēka 13]

Papildliteratūra

1. Civillikums (1937): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums (1998): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Darba likums ar komentāriem. Rīga: Zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis&Liberte”, LBAS, 2010. 303 lpp.
4. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2. Zini darba tiesības! Esi drošs! Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/
3. www.likumi.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes".