Kursa kods JurZ3037

Kredītpunkti 1

Robežu noteikšanas tiesības II

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Maija Bērziņa

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Kursa anotācija

Students izstrādā kursa darbu izvēlētam robežu noteikšanas tiesību vai robežu strīda gadījumam, lai papildinātu teorētiskajā kursā iegūtās zināšanas un gūtu ieskatu par minēto darba sagatavošanas kārtību un tiesiskajiem risinājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par robežu noteikšanas tiesībām, procedūru un iesaistītajām personām, kā arī par robežu strīdiem, to cēloņiem un risinājumiem
• Prasmes patstāvīgi analizēt robežu noteikšanas tiesības un robežu strīdus un izmantot attiecīgus normatīvos aktus
• Kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju
2 Esošā apraksta papildināšana ar brīvi izvēlētām personām un situācijas raksturojošajiem datiem
3 Nekustamā īpašuma raksturojums (tehniskie dati)
4 Nepieciešamo normatīvo aktu apzināšana
5 Apzināto normatīvo aktu analīze un piemērošana
6 Nepieciešamās informācijas iegūšana no vzd.gov.lv
7 Nepieciešamās informācijas iegūšana no tiesas.lv
8 Ievada sagatavošana
9 Kursa darba tiesisko risinājuma apzināšana
10 Kursa darba darba nodaļu satura apzināšana
11 Priekšlikumi tiesisko risinājumu variantu realizācijai
12 Secinājumu sagatavošana
13 Kursa darba paskaidrojuma raksta gala varianta sagatavošana
14 Kursa darba paskaidrojuma raksta noformēšana atbilstoši noteiktajām prasībām
15 Prezentācijas sagatavošana
16 Kursa darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students patstāvīgi, ārpusnodarbību laikā, izstrādā kursa darbu atbilstoši pasniedzēja izsniegtajam uzdevumam un tā prasībām. Kursa darba paskaidrojuma raksts un grafiskais materiāls jānoformē atbilstoši LIF studentu darbu noformēšanas metodisko norādījumu prasībām. Students sagatavo prezentāciju. Aizstāvot izstrādāto kursa darbu, starp studentu, pārējiem studentiem un pasniedzēju veidojas dialogs, kurā students pamato un aizstāv izstrādāto tiesisko risinājumu.

Pamatliteratūra

1. Civillikums. Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. 428. lpp Latvija. Civillikums. 7. izd. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 431 lpp.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 01.12.2005. Stājas spēkā: 01.01.2006. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=124247
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.1019 [tiešsaiste]. Pieņemts: 27.12.2011. Stājas spēkā: 27.01.2012. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=243225
4. Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība: Ministru kabineta noteikumi Nr.522 [tiešsaiste]. Pieņemts: 07.07. 2008.Stājas spēkā: 12.07.2008. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=178101

Papildliteratūra

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
2. Spriedumi. Valsts zemes dienests [tiešsaiste]. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/merniekiem/spriedumi/
3. Kadastrālā uzmērīšana. Valsts zemes dienests [tiešsaiste]. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/lv/normativie-akti/normativie-akti/kadastrala-uzmerisana/

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.tiesas.lv
2. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība un mērniecība"