Kursa kods JurZ3036

Kredītpunkti 2

Robežu noteikšanas tiesības I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Maija Bērziņa

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūst un apzina robežu noteikšanas tiesību sistēmas problēmas. Tā paredz studentu padziļinātu zināšanu robežu tiesību noteikšanas jautājumos un robežu strīdu jautājumos. Programmas izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, tiesu prakse un VZD pieredze, lai sniegtu zināšanas par notiekošajiem procesiem, kas saistīti ar robežu noteikšanas tiesībām un robežu strīdiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par vispārīgajiem uzstādījumiem robežu noteikšanas tiesībās, normatīvo aktu interpretācijas un piemērošanas kārtību;
• prasmes patstāvīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar robežu noteikšanas tiesībām un robežu strīdiem un piemērot attiecīgās tiesību normas;
• kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads
2 Robežu noteikšanas tiesību attīstības vēsture
3 Normatīvie akti, kas regulē robežu noteikšanas tiesības
4 Zemes kadastrālās uzmērīšanas tiesiskais saturs
5 Būves kadastrālās uzmērīšanas tiesiskais statuss
6 Robežu noteikšana kā tiesiska darbība
7 Robežu noteikšanas uzsākšanas juridiskais pamatojums
8 Robežas prieksizpēte
9 Robežas apsekošana apvidū
10 Robežas atjaunošana
11 Robežas neatbilstības novēršana
12 Robežu noteikšanas procesā iesaistīto personu tiesības un pienākumi
13 Zemes robežu noteikšanas strīdi
14 Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība
15 Zemes robežu strīdu komisiju funkcijas
16 Zemes robežu strīdu izskatīšana tiesā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.Kontroldarbu novērtējums 10 ballu sistēmā. 2. Semestra laikā veikti docētāja uzdotie praktiskie darbi, izdarīti secinājumi un sniegts viedoklis pārējiem studentiem, novērtējums. 3. Ieskaites ar atzīmi kārtošanas veids un noteikumi: 3.1.sekmīgs kontroldarbu novērtējums (veido 50% no gala novērtējuma); 3.2. praktisko darbu ieskaite (veido 30% no gala novērtējuma); 3.3. vsmaz 85% lekciju apmeklējums (veido 20% no gala novērtējuma)

Pamatliteratūra

1. Civillikums. Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. 428. lpp Latvija. Civillikums. 7. izd. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 431 lpp.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 01.12.2005. Stājas spēkā: 01.01.2006. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=124247
3. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr.1019 [tiešsaiste]. Pieņemts: 27.12.2011. Stājas spēkā: 27.01.2012. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=243225
4.Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība: Ministru kabineta noteikumi Nr.522 [tiešsaiste]. Pieņemts: 07.07. 2008.Stājas spēkā: 12.07.2008. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=178101

Papildliteratūra

1. Spriedumi. Valsts zemes dienests [tiešsaiste]. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/merniekiem/spriedumi/
2. Kadastrālā uzmērīšana. Valsts zemes dienests [tiešsaiste]. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/lv/normativie-akti/normativie-akti/kadastrala-uzmerisana/
3. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.tiesas.lv/
2. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā