Code du cours JurZ3029

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Ārija Vitte

Connaissances de base

JurZ2005,

Manuels

1. Civilprocesa likuma komentāri. Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2016, 976 lpp.
2. Civilprocesa likums [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Latvijas Republikas Civillikums. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs: Tiesu namu aģentūra, 2017. 495 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.
2. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
3. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 439 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Jurista Vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis. ISSN 1691-2462.