Kursa kods JurZ3027

Kredītpunkti 2

Nekustamā īpašuma tirgzinības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2012

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst nekustamā īpašuma tirgzinības jēdzienu. Iepazīstas ar nekustamā īpašuma tirgus attīstību Latvijā. Apgūst tirgzinības būtību un saturu. Studenti iegūst zināšanas par nekustamā īpašuma tirgus segmentāciju un nekustamā īpašuma cenu. Studiju kurss sniedz zināšanas par nekustamā īpašuma eksponēšanu tirgū un nekustamā īpašuma tirgus izpēti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par nekustamo īpašumu tirgzinību saturu, par nekustamā īpašuma tirgus attīstību un situāciju tajā šobrīd, kā arī par nekustamā īpašuma cenu veidošanās politiku;
• Prasmes - prot pielietot zināšanas par nekustamā īpašumu cenu noteikšanu, tā eksponēšanu nekustamā īpašuma tirgū;
• Kompetence - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes par nekustamā īpašuma tirgu, to ietekmējošiem faktoriem. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nekustamā īpašuma tirgzinības studiju kursa saturs, norise un prasības.
2 Nekustamā īpašuma tirgzinības jēdziens.
3 Tirgzinības kompleksie elementi.
4 Nekustamais īpašums kā prece.
5 Nekustamā īpašuma tirgus attīstības posmi pēc neatkarības atgūšanas.
6 Izmaiņas nekustamā īpašuma tirgū pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.
7 Nekustamā īpašuma tirgu ietekmējošie faktori.
8 Tirgzinības vide.
9 Nekustamā īpašuma tirgus segmentācija.
10 Nekustamā īpašuma cenas noteikšana un nozīme.
11 Nekustamā īpašuma cenu noteikšanas metodes.
12 Nekustamā īpašuma eksponēšana tirgū.
13 Reklāmas nozīme nekustamā īpašuma tirgū.
14 Reklāmas teksta veidošana noteiktiem nekustamā īpašuma veidiem.
15 Nekustamā īpašuma tirgus izpētes nozīme un veidi. Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes.
16 Nekustamā īpašuma tirgus datu analīzes rezultātu izmantošanas nepieciešamība un iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc diviem auditorijā rakstiskiem kontroldarbiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem saņem ieskaites novērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Tirgzinības pamati/ otrais papildinātais izdevums. Mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, 2007. 310 lpp.
2. Kotlers F. Mārketinga pamati/ biroja sērija. Rīga: Jumava, 2006. 647 lpp.
3. Spīča I. Tirgvedība. Lekciju konspekti, semināru materiāli. Rīga: LU, 2004. 142 lpp.
4. Civillikums. Trešā daļa. „Lietu tiesības"[tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 28.01.1937. Stājas spēkā 01.09.1992. ar grozījumiem. [Skatīts 03.04.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=90221

Papildliteratūra

1. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda, 1999. 100 lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 342 lpp.
3. Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga: Kamene, 2005. 92 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness:nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
3. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF zemes ierīcības pirmā līmeņa augstākā izglītības studiju programmas izvēles daļā un zemes ierīcības profesionālā bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.