Code du cours JurZ3019

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteur du cours

author

Ārija Vitte

Manuels

1. Civillikums: LR likums (1937) [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 5.maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums: LR likums (1999) [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 5.maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Birziņa L. Romiešu tiesības. Rīga: 2003, 112 lpp.
2. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002, 135 lpp.
3. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. www.likumi.lv