Kurs-Code JurZ3019

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)19.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ārija Vitte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Civillikums: LR likums (1937) [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 5.maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums: LR likums (1999) [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 5.maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Birziņa L. Romiešu tiesības. Rīga: 2003, 112 lpp.
2. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002, 135 lpp.
3. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. www.likumi.lv