Код курса JurZ3019

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса19.12.2018

Разработчик курса

author

Ārija Vitte

Учебная литературa

1. Civillikums: LR likums (1937) [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 5.maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums: LR likums (1999) [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 5.maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.

Дополнительная литература

1. Birziņa L. Romiešu tiesības. Rīga: 2003, 112 lpp.
2. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002, 135 lpp.
3. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. www.likumi.lv