Kursa kods JurZ3019

Kredītpunkti 2

Īpašuma tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par kustamā un nekustamā īpašuma būtību, par to iegūšanu un izbeigšanos, kā arī par īpašuma formām Latvijā. Aplūko īpašnieka tiesības uz īpašumu un īpašuma aprobežojumus, kā arī problēmas, kas saistītas ar īpašuma aizsardzību. Dod iespēju studentiem apgūt zināšanas par valdījumu un tiesībām uz svešu lietu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par kustamā un nekustamā īpašuma būtību, par to iegūšanu un izbeigšanos, kā arī par īpašuma formām Latvijā un īpašuma aizsardzību. Prasmes: prot izvērtēt dažādus īpašuma iegūšanas veidus, īpašuma aprobežojumus, īpašuma izbeigšanos, īpašnieka tiesības, tiesības uz cita lietu, risināt casus, kuri saistīti ar īpašuma tiesībām. Kompetences: tiek iegūtas zināšanas un prasmes par īpašuma tiesību tiesisko regulējumu un to izmantošanu fizisko un juridisko personu īpašumu aizsardzībā, par īpašuma ieguvi, vadījumu un turējumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Īpašuma būtība.
2 Īpašuma reforma Latvijā.
3 Īpašuma formas.
4 Īpašuma iegūšana ar piegūšanu un pieaugumu.
5 Īpašuma iegūšana ar nodošanu.
6 Īpašuma iegūšana ar ieilgumu.
7 Īpašuma izbeigšana ar tiesību nodošanu citai personai.
8 Īpašuma izbeigšanās bez īpašnieka gribas.
9 Īpašuma tiesību saturs.
10 Īpašnieka tiesības.
11 Īpašuma prasība.
12 Īpašuma aprobežojumi.
13 Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi.
14 Īpašuma atsavināšanas tiesību aprobežojumi.
15 Kopīpašuma tiesiskais statuss un problemātika
16 Īpašuma aizsardzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ieskaitītiem diviem kontroldarbiem. Nodarbību kavējumi nedrīkst pārsniegt 10%. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Civillikums: LR likums (1937) [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 5.maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums: LR likums (1999) [tiešsaiste] [skatīts 2015. g. 5.maijā]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.

Papildliteratūra

1. Birziņa L. Romiešu tiesības. Rīga: 2003, 112 lpp.
2. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002, 135 lpp.
3. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. www.likumi.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Tiesību zinātnes” un brīvās izvēles kurss studiju programmas „Ekonomika” pārējiem specializācijas virzieniem, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un LIF bakalaura studiju programmām.